Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

2.3K 7 1
 • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

3.2K 10 8
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

8.4K 5 0
5
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

14.9K 17 9
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

11.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Introduction to Recommender Systems

7.2K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

8.5K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

2.3K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

4.2K 3 10
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

1.7K 3 0
6
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

5.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Dự đoán doanh thu phim tại Box Office với Hồi quy tuyến tính

1.6K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

545 1 0
2
Avatar

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

4.1K 1 0
7
Avatar

Hierarchical clustering - Phân cụm dữ liệu

22.1K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

1.3K 0 0
4
Avatar

Tâp tành làm RASA CHATBOT

12.9K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

6.1K 11 10
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

4.5K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

14.5K 21 20
 • Avatar
 • Avatar
58
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.