Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

876 1 1
13

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

686 1 0
10

Computer Vision for object tracking

1.0K 0 2
13

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

524 5 2
14

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

2.0K 4 4
14

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

558 4 0
13

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

876 5 4
17

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

1.0K 2 5
5

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

248 0 0
5

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

771 1 15
7

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

4.4K 0 1
6

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

2.3K 1 1
12

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.3K 3 4
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

2.2K 10 9
10

Xview2 challenge và bài toán segmentation

126 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

1.5K 0 0
9

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

1.4K 1 0
11

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

9.3K 0 2
21

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

4.1K 3 9
17

Detect object sử dụng mô hình SSD

1.8K 0 0
3