Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

103 0 0
8

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

645 6 7
24

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

162 1 0
6

Triển khai các mô hình với OpenVINO

157 2 0
5

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

166 1 1
5

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.2K 5 0
16

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

382 0 0
4

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

1.8K 1 4
15

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

1.3K 1 2
13

Computer Vision for object tracking

2.3K 0 2
16

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

659 6 2
15

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

3.8K 5 5
19

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

735 5 0
16

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

1.5K 5 5
17

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

1.7K 2 5
6

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

421 0 0
5

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

1.1K 1 15
8

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

7.6K 3 1
9

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

3.6K 1 1
13

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.8K 3 4
23