Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time bằng Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

212 4 0
3

Xview2 challenge và bài toán segmentation

25 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

31 0 0
1

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

157 0 0
3

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

756 0 1
4

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.2K 2 0
8

Detect object sử dụng mô hình SSD

263 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

417 1 7
7

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

691 3 1
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

413 3 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.3K 1 1
3

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

380 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.8K 0 0
8

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.4K 3 3
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.6K 10 5
21

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

4.3K 4 3
9

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.6K 29 22
72

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

708 4 5
18

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

984 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

1.0K 1 1
5