Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán segmentation

353 2 0
6
Avatar

Giới thiệu Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

195 3 0
8
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

135 2 0
3
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

46 4 0
5
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

152 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

829 2 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

70 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

249 1 0
5
Avatar

NeuronNetwork Bài toán Traffic Sign Detection với bộ dữ liệu TT100K

179 1 0
1
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

290 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

281 2 0
9
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

396 4 0
8
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

1.4K 3 0
6
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

2.0K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

1.0K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

1.3K 0 0
9
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.5K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

431 2 0
6
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

868 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.7K 5 0
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.