Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

200 3 5
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

88 1 0
3
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

246 2 0
10
Avatar

[Paper Explain] Rep-Optimizer: Re-params Optimizer thay vì Re-params model của bạn

318 4 1
  • Avatar
10
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

388 2 0
8
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

648 3 0
12
Avatar

Một chút về cơ chế Attention trong Computer Vision

737 7 0
21
Avatar

[Paper Explain] High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models.

482 1 0
8
Avatar

[Paper Explain] RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms - Mô hình Deep Learning cho bài toán Optical Flow

380 3 0
9
Avatar

Giới thiệu về Diffusion model (Series 1)

1.7K 3 4
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

489 1 0
11
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

672 3 0
11
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

798 2 0
14
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

847 4 0
14
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

209 2 0
3
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

127 4 0
6
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

311 2 3
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

1.1K 3 4
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

117 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

281 1 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.