Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

312 1 0
4
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

898 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

486 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

474 0 0
8
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.1K 8 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

280 2 0
6
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

397 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.5K 5 0
16
Avatar

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

606 2 0
6
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

2.6K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

1.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Computer Vision for object tracking

3.5K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

764 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

5.4K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

901 5 0
16
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

2.1K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

2.4K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

700 0 0
5
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

1.5K 1 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

11.2K 4 1
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.