Computer Vision

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

54 2 4
9

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

306 4 2
6

Tranfer Learning: part 1 Introduction

118 1 1
4

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

839 2 2
15

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

228 2 5
5

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

191 0 0
4

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

888 6 4
24

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

213 1 2
2

Facial Recognition System: Face Recognition

1.8K 0 2
4

Facial Recognition System: Face Alignment

754 0 3
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

497 0 0
0