Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

23 0 0
0

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

781 1 0
8

Detect object sử dụng mô hình SSD

105 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

255 1 7
6

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

378 2 0
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

261 2 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

990 1 1
2

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

276 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.5K 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

1.9K 3 3
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.1K 9 5
18

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

2.9K 4 3
9

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.4K 29 22
72

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

675 3 5
17

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

927 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

769 1 1
5

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.3K 4 2
18

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

2.5K 3 5
5

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

243 0 0
4

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.1K 6 5
26