Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

81 1 0
5
Avatar

[AI-Avatar] Tạo sinh Avatar cùng với Stable Diffusion

412 0 0
6
Avatar

Inpaint Anything - Công cụ chỉnh sửa ảnh bằng cách kết hợp SAM với Stable Diffusion

561 0 0
2
Avatar

[Paper Explain] YOLOF: Lời tạm biệt cho multi-scale features trong Object Detection?

644 0 0
9
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

503 1 0
6
Avatar

Tổng quan về SAM - Công cụ segment vật thể bằng prompt cho bài toán Image Segmentation

439 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.3K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Paper Explain] Clustering trong Computer Vision: Hướng đi mới thay thế CNN và Transformer?

706 6 0
19
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

1.7K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tính chất của Self-Attention và Transformer trong Computer Vision

845 2 7
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

"Dạy AI làm bác sĩ" - Thực hành bài toán phân vùng ảnh y tế với mô hình Transformer

623 2 0
8
Avatar

[Paper Explain] PSPNet - Mô hình Deep Learning kinh điển cho bài toán Semantic Segmentation

503 2 0
8
Avatar

Nhận diện và trích xuất thông tin biển số xe Việt Nam - Identify and Extract Vietnamese License Plate information

1.0K 1 1
 • Avatar
13
Avatar

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

119 3 0
3
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

863 3 6
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

311 1 0
3
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

656 2 0
13
Avatar

[Paper Explain] Rep-Optimizer: Re-params Optimizer thay vì Re-params model của bạn

428 5 1
 • Avatar
12
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

1.2K 2 0
9
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

1.2K 4 0
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.