Computer Vision

Faster RCNN for Object Detection with Keras

25 0 0
3

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

57 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

508 0 0
6

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

475 0 0
6

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

642 6 4
14

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

595 2 3
7

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

7.7K 24 22
69

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

558 3 5
16

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

726 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

329 1 1
4

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.0K 3 2
16

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

732 2 5
5

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

217 0 0
4

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.0K 6 4
25

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

293 1 2
2

Facial Recognition System: Face Recognition

2.1K 0 2
4

Facial Recognition System: Face Alignment

1.0K 0 3
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

586 0 0
0