Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

982 3 0
12

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

155 0 0
3

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

1.3K 1 2
14

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

969 1 0
13

Computer Vision for object tracking

1.6K 0 2
13

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

582 5 2
14

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

2.8K 4 5
14

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

629 4 0
14

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

1.1K 5 4
17

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

1.2K 2 5
6

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

301 0 0
5

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

941 1 15
8

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

5.3K 3 1
9

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

2.8K 1 1
13

Image Retrieval với thư viện FAISS

1.5K 3 4
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

2.7K 10 9
10

Xview2 challenge và bài toán segmentation

141 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

1.9K 0 0
10

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

1.7K 1 0
12

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

11.2K 0 2
23