Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

551 1 0
6

Detect object sử dụng mô hình SSD

55 0 0
1

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

148 1 7
6

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

253 2 0
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

198 2 2
6

Faster RCNN for Object Detection with Keras

706 1 0
2

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

201 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.2K 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

1.5K 1 1
7

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

1.6K 8 5
17

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

2.1K 4 3
7

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.3K 27 22
71

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

641 3 5
17

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

870 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

643 1 1
5

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.2K 3 2
16

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

1.8K 3 5
5

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

232 0 0
4

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.1K 6 5
25

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

388 1 2
3