Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Computer Vision for object traking

84 0 2
6

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

358 4 2
14

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

569 4 4
10

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

380 4 0
13

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

352 4 4
15

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

424 1 5
5

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

154 0 0
5

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

492 1 15
6

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

1.8K 0 1
6

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

1.2K 0 0
10

Image Retrieval với thư viện FAISS

818 2 4
20

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

1.4K 10 8
8

Xview2 challenge và bài toán segmentation

102 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

585 0 0
9

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

759 1 0
11

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

5.2K 0 2
16

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.9K 2 2
14

Detect object sử dụng mô hình SSD

1.0K 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.0K 4 7
11

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.3K 5 1
12