Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

220 1 5
5

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

89 0 0
4

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

358 0 15
6

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

885 0 0
5

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

661 0 0
8

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

567 2 4
16

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

967 8 8
7

Xview2 challenge và bài toán segmentation

75 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

351 0 0
8

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

539 1 0
10

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

3.4K 0 2
14

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.3K 2 2
13

Detect object sử dụng mô hình SSD

734 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

820 2 7
8

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.1K 4 1
9

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

685 3 2
9

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.2K 2 1
4

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

613 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

2.6K 1 0
12

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

3.2K 2 4
8