Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

215 1 4
14

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

541 6 3
5

Xview2 challenge và bài toán segmentation

48 0 0
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

69 0 0
8

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

222 1 0
10

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

1.4K 0 1
10

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.5K 2 2
9

Detect object sử dụng mô hình SSD

380 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

505 1 7
8

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

773 3 1
9

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

484 3 2
8

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.5K 1 1
4

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

431 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

2.0K 0 0
10

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.8K 2 4
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.9K 10 5
24

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

4.9K 4 3
10

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.7K 29 22
74

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

727 4 5
18

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.0K 4 3
7