Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts

Xview2 challenge và bài toán segmentation

15 0 0
3

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

23 0 0
1

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

139 0 0
3

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

579 0 1
3

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.1K 1 0
8

Detect object sử dụng mô hình SSD

233 0 0
2

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

377 1 7
7

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

665 3 1
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

380 2 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.2K 1 1
3

Tìm hiểu một số phương pháp trong computer vision cho bài toán đếm các objects

360 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.7K 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.3K 3 3
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.5K 10 5
20

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

4.0K 4 3
9

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

9.6K 29 22
72

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

698 3 5
17

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

970 4 3
7

Tranfer Learning: part 1 Introduction

941 1 1
5

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.4K 4 2
18