Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

338 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

202 0 0
8
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

905 7 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

228 1 0
6
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

210 2 0
6
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

268 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.3K 5 0
16
Avatar

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

496 0 0
4
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

2.1K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

1.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Computer Vision for object tracking

2.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

703 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

4.4K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

799 5 0
16
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

1.8K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

2.1K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

528 0 0
5
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

1.3K 1 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

9.0K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

4.3K 2 1
 • Avatar
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.