Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

65 0 1
4

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

623 4 3
11

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

7.2K 3 2
5

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

920 4 7
16

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

5.6K 13 12
46

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

2.1K 4 7
12

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

4.4K 4 3
5

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

7.1K 5 9
10

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

11.0K 8 3
15

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

28.4K 6 13
14

Convolutional Neural Network