Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts
Avatar

Giữa Convolutional Neural Network, Transformer và Graph Neural Network

486 0 0
2
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

3.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

3 Cấp độ hiểu về Batch Normalization (Bài dịch - Johann Huber)

6.2K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Paper Explained] Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network

407 2 0
7
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

2.2K 2 0
10
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

4.0K 5 1
 • Avatar
14
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

2.4K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

13.0K 6 1
 • Avatar
22
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

1.8K 4 0
8
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

3.6K 1 0
5
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

511 0 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

3.4K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

56.3K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.6K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

8.5K 18 12
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

6.8K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

5.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

9.4K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

13.3K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

38.7K 12 15
 • Avatar
 • Avatar
18

Convolutional Neural Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.