Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

1.7K 0 2
1

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

658 3 7
16

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

4.7K 12 12
45

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.4K 4 7
12

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

4.1K 4 3
5

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

6.4K 5 9
10

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

10.2K 8 2
15

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

26.1K 6 13
14

Convolutional Neural Network