Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.8K 12 12
44

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.0K 4 7
11

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

3.7K 4 3
5

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

5.9K 5 9
10

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

9.5K 7 2
14

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

23.4K 5 13
12

Convolutional Neural Network