Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

232 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

2.1K 3 0
12
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

396 3 0
6
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

719 0 0
4
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

273 0 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

1.1K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

17.3K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.2K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

6.7K 14 12
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

3.1K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

4.9K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

8.0K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

11.9K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

31.8K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
15

Convolutional Neural Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.