Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts
Avatar

3 Cấp độ hiểu về Batch Normalization (Bài dịch - Johann Huber)

62 0 0
5
Avatar

[Paper Explained] Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network

127 1 0
5
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

355 2 0
7
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

651 3 0
11
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

1.0K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

5.3K 5 0
16
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

839 3 0
6
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

1.4K 1 0
5
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

353 0 3
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

1.9K 5 5
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

29.7K 9 3
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.4K 6 7
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

7.5K 18 12
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

4.4K 5 7
Avatar

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

5.2K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

8.7K 5 9
Avatar

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

12.4K 9 3
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

35.3K 11 15

Convolutional Neural Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.