Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

294 2 0
7
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

207 2 0
6
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

327 0 0
4
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

127 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

749 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

9.0K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.0K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

5.9K 14 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

2.3K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

4.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

7.3K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

11.4K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

29.2K 6 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14

Convolutional Neural Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.