Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

352 4 3
10

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

3.7K 0 2
1

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

820 3 7
16

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

5.0K 12 12
45

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.7K 4 7
12

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

4.2K 4 3
5

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

6.7K 5 9
10

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

10.6K 8 2
15

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

27.1K 6 13
14

Convolutional Neural Network