Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network

Sort by: Newest posts

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

67 4 0
11

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

486 1 7
8

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

3.3K 3 3
4

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

5.3K 5 9
8

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

8.5K 7 2
14

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

19.4K 5 13
11

Convolutional Neural Network