Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

190 1 0
6

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

67 0 0
3

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

16 0 0
0

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

988 9 3
22

Data generator với Keras

1.4K 1 0
8

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

342 0 0
1

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

1.8K 1 3
2

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

2.1K 1 0
3

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

1.8K 1 0
6

Làm quen với Keras

7.1K 5 7
5

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.7K 9 7
26

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.7K 8 4
23

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.5K 1 2
10

Faster RCNN for Object Detection with Keras

3.8K 2 1
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.4K 4 3
8

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

438 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.5K 3 0
4

Intro to Keras The Python Deep Learning library

264 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

935 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

751 1 0
2