Keras

Keras

Sort by: Newest posts
Avatar

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

396 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

1.2K 2 0
7
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

1.7K 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

1.1K 1 0
3
Avatar

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

385 0 0
0
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.4K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Data generator với Keras

4.2K 2 0
13
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

736 0 0
1
Avatar

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt đơn giản với Keras

4.8K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

7.5K 4 0
4
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

9.4K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm quen với Keras

23.6K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

2.4K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

2.2K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

3.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

6.0K 2 1
 • Avatar
9
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

2.0K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

517 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

2.7K 3 0
5
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

377 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.