Keras

Keras

Sort by: Newest posts
Avatar

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

512 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

1.6K 2 0
7
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

2.5K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Xây dựng input pipeline cho dữ liệu dạng ảnh với Tensoflow Keras

1.5K 1 0
3
Avatar

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

486 0 0
0
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.5K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Data generator với Keras

4.4K 2 0
13
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

794 0 0
1
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

8.4K 5 0
5
Avatar

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

11.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm quen với Keras

25.8K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

2.5K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

2.3K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

3.3K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

6.6K 2 1
 • Avatar
9
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

2.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

529 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

2.8K 3 0
5
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

378 0 0
0
Avatar

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

1.0K 1 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.