Keras

Sort by: Newest posts

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

74 1 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

227 1 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

278 1 0
3

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

818 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

278 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

769 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

185 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

754 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

576 1 0
2