Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

898 7 4
17

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

279 1 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

379 1 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

853 1 1
2

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

905 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

294 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

893 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

201 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

789 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

600 1 0
2