Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

34 0 0
1

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

62 1 0
1

Làm quen với Keras

244 0 2
4

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

981 7 6
23

Sử dụng Keras trên AMD GPU

118 2 0
1

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.2K 7 4
22

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

599 1 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.5K 1 1
4

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.0K 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

325 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

1.0K 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

218 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

830 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

631 1 0
2