Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.0K 7 4
18

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

417 1 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

419 1 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.0K 1 1
2

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

940 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

308 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

953 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

213 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

806 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

613 1 0
2