Keras

Keras

Sort by: Newest posts

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.1K 8 4
19

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

543 1 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

466 1 2
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.2K 1 1
3

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

970 4 3
7

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

314 0 5
6

Build Face ID for Web with Keras

987 3 0
3

Intro to Keras The Python Deep Learning library

216 0 0
0

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

814 2 0
2

Libraries for deep learning: Keras [Part 1]

618 1 0
2