Semantic Segmentation

Semantic Segmentation

Sort by: Newest posts
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.7: Thay đổi Backbone của mô hình - Mô hình ResUNet

36 0 0
2
Avatar

[Paper Explain] PSPNet - Mô hình Deep Learning kinh điển cho bài toán Semantic Segmentation

407 1 0
8
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

1.1K 2 0
15
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

354 2 0
12
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

1.8K 17 1
  • Avatar
20
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.5K 4 1
  • Avatar
10

Semantic Segmentation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.