NLP

NLP

Sort by: Newest posts

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

467 1 0
4

[Seri NLP] Nhận dạng thực thể - NER (phần 1)

429 0 0
4

[Seri NLP] Giới thiệu về NLP - Cũ mà không cũ

299 1 1
5

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

193 0 0
6

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

796 5 6
13

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

112 0 0
1

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

1.0K 3 0
12

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

1.4K 2 10
20

Applying Neural Network for Khmer word correction part I

70 0 0
1

NLP: Khmer Romanization using Seq2Seq

78 0 0
1

សួស្តី (suosdei) to Khmer Romanization part II

81 0 0
0

Khmer to Romanized character conversion

39 0 0
0

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

155 2 0
4

Text Processing In NLP Projects

149 0 0
0

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.2K 4 1
11

Deep Spelling: Data collection

124 2 0
1

Spelling Correction on Khmer word

82 0 0
0

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

4.3K 8 10
27

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

1.0K 5 2
17

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.8K 9 4
25