NLP

NLP

Sort by: Newest posts

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

755 3 0
10

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

581 1 9
16

Applying Neural Network for Khmer word correction part I

42 0 0
1

NLP: Khmer Romanization using Seq2Seq

44 0 0
1

សួស្តី (suosdei) to Khmer Romanization part II

49 0 0
0

Khmer to Romanized character conversion

29 0 0
0

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

104 0 0
2

Text Processing In NLP Projects

101 0 0
0

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.0K 3 1
10

Deep Spelling: Data collection

94 2 0
1

Spelling Correction on Khmer word

68 0 0
0

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

3.7K 7 10
23

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

927 5 2
16

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.4K 9 4
24

Khmer Spelling Checker (part II)

73 0 0
0

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

725 2 2
5

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

3.0K 8 14
25

NLP: Khmer Word Segmentation(part I)

135 0 0
5

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

8.1K 8 20
24

NLP: Khmer Word Segmentation

417 1 0
0