NLP

NLP

Sort by: Newest posts
Avatar

Let's read some LLMs paper in April!

31 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu "TinyLlama: An Open-Source Small Language Model"🦙

348 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Nô đùa cùng Gemini API 🥳

1.7K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Gemma - Bước tiến mới của Google

511 0 0
1
Avatar

Text Preprocessing in NLP

193 0 0
1
Avatar

Paper reading | NEURAL TOPIC MODEL VIA OPTIMAL TRANSPORT

55 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Natural Language Processing đã khiến cuộc sống thông minh hơn như thế nào? (Phần 2)

387 2 0
2
Avatar

Natural Language Processing đã khiến cuộc sống thông minh hơn như thế nào? (Phần 1)

558 3 0
2
Avatar

Cùng tìm hiểu hệ thống dịch máy mạng nơ ron từ đầu. Từ BLEU score đến Beam Search Decoding.

1.0K 4 0
4
Avatar

Tổng quan: Các thành phần cấu tạo nên Transformer (Phần 1)

273 1 0
1
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 2: Kiến trúc và phương pháp Generative-Pretraining của GPT model

1.5K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 1: Bắt đầu với kiến trúc mô hình - Transformer

2.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

ChatGPT Series 2: Tại sao các bản "sao chép" của GPT-3/ GPT-3.5/ Instruct GPT/ chatGPT fail?

370 0 0
7
Avatar

ChatGPT Series 1: Bản chất ChatGPT hoạt động như thế nào?

1.9K 8 0
20
Avatar

"Đu trend" ChatGPT - Sinh augmentation data cho bài toán NLP

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 13/02/2023 - 19/02/2023

187 1 0
4
Avatar

Khám phá sức mạnh của cơ chế Self Attention trong Transformers

1.3K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Khám phá activation function Gelu(Transformers)

904 3 0
5
Avatar

Introduction Backpropagation RNN and LSTM(Series 3)

254 2 0
2
Avatar

Cài đặt mô hình phân loại cảm xúc tiếng Việt

2.4K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.