image classification

image classification

Sort by: Newest posts

Bacteria classification bằng thư viện fastai

201 0 5
11

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

637 4 0
9

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

4.8K 5 1
11

Cloud API: Detect objects from any image

362 2 0
3

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.2K 6 5
4

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

27.3K 6 13
14

image classification