image classification

image classification

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

459 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

316 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

106 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Vision Transformer for image classification

2.9K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

467 0 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.1K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

6.9K 6 1
 • Avatar
12
Avatar

Cloud API: Detect objects from any image

479 2 0
3
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

3.0K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

32.8K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
15

image classification


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.