image classification

image classification

Sort by: Newest posts

Bacteria classification bằng thư viện fastai

152 0 5
10

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

557 4 0
9

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

4.3K 5 1
11

Cloud API: Detect objects from any image

355 2 0
3

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.0K 6 5
4

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

26.3K 6 13
14

image classification