image classification

image classification

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

731 3 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

1.5K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

592 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

179 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Vision Transformer for image classification

5.2K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

660 0 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.5K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

7.9K 8 1
 • Avatar
14
Avatar

Cloud API: Detect objects from any image

586 2 0
3
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

3.5K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

36.1K 12 15
 • Avatar
 • Avatar
18

image classification


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.