Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Phân cụm K-Means (K-Means clustering)

364 0 0
0

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

1.9K 2 3
6

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

3.1K 5 1
11

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.5K 2 1
7

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

756 2 1
7

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.9K 3 16
10

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

855 1 9
7

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

502 0 4
12

"Hello World" Machine Learning Project in Python Step-By-Step

522 3 0
1

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

318 0 0
2

6 Interesting Machine Learning Project Ideas For Beginners

324 0 0
0

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (phần 2)

345 1 0
0

Xây dựng một hệ thống gợi ý phim đơn giản với Python

994 1 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

3.0K 1 0
12

[Handbook] Linear Regession

136 1 0
2

Linear Regession with One Variable

101 1 0
3

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

564 1 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

311 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

3.6K 2 5
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

4.2K 11 5
30