Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Học TensorFlow với JavaScript

815 12 0
13

Toán học và lập trình

698 2 0
5

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

803 0 0
1

Handwritten digit detection with CoreML

78 0 0
0

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.2K 4 7
9

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

534 2 1
6

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

1.1K 3 1
10

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

3.6K 17 13
29

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.1K 6 5
4

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

2.6K 8 11
24

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

4.7K 14 29
23

Pandas Python Tutorial

7.1K 9 3
15

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

3.7K 25 13
36

Continue with Machine Learning - Image Processing

90 0 0
2

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

1.6K 3 0
1

3 Applications mà bạn có thể viết với Python

507 0 0
3

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

494 14 0
7

Machine learning — Is the emperor wearing clothes?

212 1 0
-2

Tìm hiểu về machine learning

260 1 0
10

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

10.3K 13 9
17