Hoàng Đức Quân

@devil_boom_129

Report

Một số plugin hỗ trợ PSR trên các IDE/Code Editor được sử dụng rộng rãi khi lập trình PHP

65 0 0
2

PSR-17: Các HTTP Factory

37 0 0
2

PSR-16: Các Interface thông thường cho các thư viện xử lý vùng nhớ đệm(cache)

31 0 0
-1

PSR-15: HTTP Handlers

65 0 0
1

PSR-13: Hypermedia Links

41 0 0
1

Laravel Socialite

124 1 0
2

PSR-11: Container interface

75 0 0
1

Laravel Scout

149 1 0
2

Cái gì đang được mong đợi trong PHP 7.4 sắp tới? Kiểu cho thuộc tính!

416 2 10
10

Time-Series Data

180 6 0
7

PSR-7: Interface của các thông điệp HTTP

240 4 8
6

Demo Laravel với Scout, TNTSearch với việc tìm kiếm phim NHẬT

204 2 0
7

PSR-6: Giao diện đệm

111 0 2
4

PSR-4: Trình tải tự động

134 0 0
4

PSR-3: Các logger phải trông ra sao

157 1 0
4

PSR-2: Hướng dẫn mẫu code đẹp

422 0 0
5

PSR-1: Chuẩn viết code cơ bản

814 5 3
9

Đặt tên trong Laravel

322 3 1
5

Bản cập nhật của FCC

282 2 2
6

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

663 6 2
20