Hoàng Đức Quân

@devil_boom_129

Report

Thử nghịch ngợm với Fabric

183 2 0
2

Giới thiệu về Thư viện ReactPHP

305 1 5
7

Một số plugin hỗ trợ PSR trên các IDE/Code Editor được sử dụng rộng rãi khi lập trình PHP

111 0 0
2

PSR-17: Các HTTP Factory

61 0 0
2

PSR-16: Các Interface thông thường cho các thư viện xử lý vùng nhớ đệm(cache)

46 0 0
-1

PSR-15: HTTP Handlers

76 0 0
1

PSR-13: Hypermedia Links

48 0 0
1

Laravel Socialite

162 1 0
2

PSR-11: Container interface

88 0 0
1

Laravel Scout

187 1 0
2

Cái gì đang được mong đợi trong PHP 7.4 sắp tới? Kiểu cho thuộc tính!

456 2 10
10

Time-Series Data

366 6 0
8

PSR-7: Interface của các thông điệp HTTP

264 4 8
6

Demo Laravel với Scout, TNTSearch với việc tìm kiếm phim NHẬT

251 2 4
8

PSR-6: Giao diện đệm

124 0 2
4

PSR-4: Trình tải tự động

152 0 0
4

PSR-3: Các logger phải trông ra sao

173 1 0
4

PSR-2: Hướng dẫn mẫu code đẹp

547 0 0
5

PSR-1: Chuẩn viết code cơ bản

1K 5 3
9

Đặt tên trong Laravel

475 3 1
5