AI

AI

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

45 1 0
1

Perceptron Learning Algorithm

80 1 0
2

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

243 4 1
5

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

55 0 0
2

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

138 0 4
6

Vai trò của Trí tuệ nhân tạo - AI trong các chiến lược Đảm bảo chất lượng tương lai

22 0 0
0

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

57 3 0
1

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

75 1 1
2

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

109 1 0
5

Xin Đừng Ngáo AI...

4.4K 10 9
61

[AI] [BFS] Demo code thuật toán BFS bằng Javascript

103 3 0
2

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

304 1 0
4

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

70 0 0
2

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

314 0 3
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

384 1 0
3

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

39 0 0
0

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

452 1 0
3

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

51 0 0
0

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

300 1 8
8

Chủ đề tranh luận lớn tiếp theo: Vai trò của AI trong Software Testing

73 0 0
1