AI

AI

Sort by: Newest posts

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

29 0 0
1

GitHub Copilot thay đổi cách bạn code

70 0 1
4

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

68 1 1
2

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

165 0 1
5

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

379 5 0
9

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

113 0 0
2

Con đường AI của tôi

6.9K 29 10
96

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

201 2 0
1

Tìm hiểu về AI SEO để cải thiện trang Web của mình

278 2 0
2

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

996 3 3
9

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

465 0 0
-1

Code game Chess AI bằng C++?

1.8K 1 5
3

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

398 1 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

528 0 0
4

Đôi điều về IoT

165 1 0
0

Tìm hiểu về Latent Space

623 2 0
9

Tác động của AI đến ngành Testing

132 0 0
0

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

712 0 1
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

4.4K 10 8
25

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

2.1K 7 3
21