AI

AI

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

363 5 2
17

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

443 3 6
12

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

34 0 0
1

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

221 2 4
15

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

383 4 1
8

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

148 2 2
2

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

43 0 0
2

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

191 1 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

507 6 1
24

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

387 3 0
6

Perceptron Learning Algorithm

230 1 0
2

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

707 7 1
7

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

103 0 0
4

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

215 1 4
7

Vai trò của Trí tuệ nhân tạo - AI trong các chiến lược Đảm bảo chất lượng tương lai

39 0 0
0

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

123 3 0
1

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

117 1 1
2

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

279 1 0
5

Xin Đừng Ngáo AI...

4.8K 9 11
66

[AI] [BFS] Demo code thuật toán BFS bằng Javascript

114 3 0
2