AI

AI

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

138 0 0
1

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

597 3 6
12

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

724 6 2
19

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

599 5 8
15

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

176 0 0
2

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

484 2 4
16

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

596 4 1
8

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

215 2 2
3

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

61 0 0
3

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

223 2 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

571 6 1
24

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

643 3 0
7

Perceptron Learning Algorithm

560 1 0
2

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

1.3K 7 1
7

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

118 0 0
4

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

248 1 4
7

Vai trò của Trí tuệ nhân tạo - AI trong các chiến lược Đảm bảo chất lượng tương lai

47 0 0
0

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

148 5 0
3

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

154 1 1
2

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

524 2 0
5