AI

AI

Sort by: Newest posts

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

54 1 0
2

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

383 6 0
21

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

153 2 0
4

Perceptron Learning Algorithm

128 1 0
3

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

364 6 1
5

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

79 0 0
3

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

174 1 4
7

Vai trò của Trí tuệ nhân tạo - AI trong các chiến lược Đảm bảo chất lượng tương lai

29 0 0
0

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

81 3 0
1

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

90 1 1
2

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

157 1 0
5

Xin Đừng Ngáo AI...

4.6K 9 11
63

[AI] [BFS] Demo code thuật toán BFS bằng Javascript

105 3 0
2

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

445 1 0
4

Đôi nét về TF-IDF trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

82 0 0
2

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

395 0 3
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

768 1 0
3

AI nhìn hình tạo công thức món ăn.

41 0 0
0

Deep Learning cơ bản, giới thiệu về Keras

544 1 0
3

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

55 0 0
0