Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

245 1 0
6
Avatar

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

358 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

222 0 0
4
Avatar

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

1.0K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Collaborative Filltering

132 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

427 0 0
2
Avatar

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

1.5K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

372 0 0
2
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

304 0 2
 • Avatar
2
Avatar

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

477 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

613 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Modern Recommendation Systems in Real Application

903 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

2.5K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

469 2 0
6
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

3.5K 7 0
17
Avatar

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

2.5K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

4.0K 19 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

3.1K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

6.1K 17 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29

Recommendation System


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.