Recommendation System

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

327 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

1.4K 12 7
24

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

787 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

1.9K 15 8
24

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

215 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

68 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

2.4K 2 0
2

Item-based recommendation

89 0 0
0

Thuật toán Colaborative fittering(CF) trong hệ thống gợi ý (phần 1)

1.3K 2 0
0

Recommendation System