Recommendation System

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

165 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

1.2K 11 6
23

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

630 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

1.6K 15 8
23

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

194 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

63 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

2.2K 2 0
2

Item-based recommendation

85 0 0
0

Thuật toán Colaborative fittering(CF) trong hệ thống gợi ý (phần 1)

1.2K 2 0
0

Recommendation System