Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

35 0 0
2

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

42 1 0
1

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

52 1 1
3

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

116 1 3
5

Modern Recommendation Systems in Real Application

419 2 3
7

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

249 0 2
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

327 2 0
5

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

771 2 0
12

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

1.0K 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

2.2K 14 7
25

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

1.3K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

3.0K 16 11
26

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

282 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

88 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

3.7K 2 0
2

Item-based recommendation

112 0 0
0

Thuật toán Colaborative fittering(CF) trong hệ thống gợi ý (phần 1)

1.8K 2 0
0

Recommendation System