Recommendation System

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

49 0 2
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

188 2 0
4

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

316 2 0
10

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

486 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

1.6K 13 7
24

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

955 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

2.2K 15 11
24

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

224 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

70 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

2.8K 2 0
2

Item-based recommendation

96 0 0
0

Thuật toán Colaborative fittering(CF) trong hệ thống gợi ý (phần 1)

1.5K 2 0
0

Recommendation System