Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

761 5 5
13

Collaborative Filltering

114 0 0
1

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

284 0 0
2

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

1.1K 14 8
23

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

287 0 0
2

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

258 0 2
2

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

331 1 1
1

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

960 1 2
3

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

495 1 3
5

Modern Recommendation Systems in Real Application

807 3 3
8

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

1.9K 1 4
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

444 2 0
6

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

2.6K 7 0
17

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

2.1K 3 1
5

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

3.6K 19 7
31

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

2.7K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

5.4K 17 13
28

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

420 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

128 0 0
1

Item-based recommendation

152 0 0
0

Recommendation System