Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

834 1 0
7
Avatar

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

759 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

640 0 0
5
Avatar

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

1.2K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Collaborative Filltering

141 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

525 0 0
2
Avatar

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

1.9K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

460 0 0
2
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

358 0 2
 • Avatar
2
Avatar

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

615 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

801 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Modern Recommendation Systems in Real Application

1.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

3.4K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

504 2 0
7
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

4.0K 8 0
19
Avatar

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

2.9K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

4.4K 21 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

3.3K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

6.8K 17 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32

Recommendation System


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.