Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

582 5 5
14

Collaborative Filltering

106 0 0
1

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

231 0 0
2

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

920 14 8
23

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

235 0 0
2

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

218 0 2
2

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

268 1 1
1

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

731 1 2
3

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

411 1 3
5

Modern Recommendation Systems in Real Application

729 3 3
8

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

1.5K 1 4
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

424 2 0
6

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

2.2K 6 0
15

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

1.9K 3 1
5

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

3.3K 16 7
28

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

2.4K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

4.9K 16 13
28

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

393 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

111 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

5.9K 2 0
3

Recommendation System