Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Collaborative Filltering

42 0 0
1

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

130 0 0
2

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

490 12 8
20

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

86 0 0
2

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

84 0 0
2

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

88 1 0
1

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

173 1 1
3

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

178 1 3
5

Modern Recommendation Systems in Real Application

539 2 3
7

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

479 0 4
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

365 2 0
6

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.2K 4 0
13

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

1.2K 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

2.5K 15 7
26

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

1.6K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

3.5K 16 11
26

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

318 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

93 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

4.2K 2 0
2

Item-based recommendation

123 0 0
0

Recommendation System