Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Collaborative Filltering

67 0 0
1

Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác với mạng nơ-ron (NCF)

156 0 0
2

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

590 12 8
20

Bắt đầu làm quen về hệ gợi ý (Recommender System)

137 0 0
2

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

119 0 2
2

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P2)

126 1 0
1

Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất (P1)

309 1 1
3

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 2)

219 1 3
5

Modern Recommendation Systems in Real Application

579 2 3
7

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

707 0 4
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

381 2 0
6

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.4K 5 0
13

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

1.4K 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

2.7K 15 7
26

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

1.8K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

3.9K 16 11
26

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

340 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

98 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

4.6K 2 0
2

Item-based recommendation

128 0 0
0

Recommendation System