Recommendation System

Recommendation System

Sort by: Newest posts

Modern Recommendation Systems in Real Application

200 2 3
6

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

83 0 2
4

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

239 2 0
5

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

403 2 0
10

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

590 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

1.7K 13 7
24

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

1.0K 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

2.4K 16 11
24

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

240 1 0
2

Continue with machine learning - building recommendation system

76 0 0
1

Hệ thống gợi ý và các hướng tiếp cận

3.0K 2 0
2

Item-based recommendation

100 0 0
0

Thuật toán Colaborative fittering(CF) trong hệ thống gợi ý (phần 1)

1.6K 2 0
0

Recommendation System