word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts
Avatar

Dùng word2vec để train, tạo ra embedding, suggest các bài tin tức liên quan nhất tới cụm từ người dùng input.

87 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

745 6 0
11
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

13.1K 5 2
  • Avatar
21
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

956 1 0
4
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

2.2K 7 1
  • Avatar
17
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

6.0K 10 0
23
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

27.7K 23 24
  • Avatar
  • Avatar
64
Avatar

Sơ lược Word2vec

9.6K 4 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.