word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

145 4 0
9
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

3.1K 3 0
13
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

663 1 0
4
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

1.7K 6 0
15
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

3.6K 7 0
17
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

16.1K 16 22
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
43
Avatar

Sơ lược Word2vec

7.1K 3 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.