word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

215 0 0
5

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

498 1 0
4

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

1.2K 3 0
13

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.6K 6 0
15

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

10.8K 9 21
27

Sơ lược Word2vec

4.8K 3 0
5