word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

957 3 0
10

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

1.2K 4 0
13

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

8.9K 8 20
25

Sơ lược Word2vec

4.1K 3 0
5