word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

339 6 0
11
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

6.4K 3 0
15
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

775 1 0
4
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

1.8K 6 1
  • Avatar
16
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

4.7K 8 0
20
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

20.4K 19 22
  • Avatar
  • Avatar
51
Avatar

Sơ lược Word2vec

7.9K 3 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.