word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

513 6 0
11
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

9.3K 5 0
18
Avatar

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

870 1 0
4
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

2.0K 7 1
  • Avatar
17
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

5.3K 8 0
21
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

23.6K 22 22
Avatar

Sơ lược Word2vec

8.6K 4 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.