word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

749 1 0
6

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

542 1 0
4

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

1.4K 6 0
15

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

2.2K 6 0
15

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

12.6K 11 21
33

Sơ lược Word2vec

5.6K 3 0
5