word2vec

word2vec

Sort by: Newest posts

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

2.1K 3 0
12

Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản

608 1 0
4

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

1.6K 6 0
15

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

3.1K 7 0
17

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

14.7K 14 22
40

Sơ lược Word2vec

6.6K 3 0
5