Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Hỡi các ML Learners, nhà tuyển dụng cần gì?

543 1 1
  • Avatar
11
Avatar

Tổng quan về Self-supervised representation learning (học tự giám sát)

727 1 0
16
Avatar

Data Mining - Khai phá dữ liệu - [Data Science Series]

949 25 0
11
Avatar

Data Scientist, công việc hấp dẫn nhất thế kỷ 21 - [Data Science Series]

395 24 0
13
Avatar

Prunning model với Tensorflow API

156 3 0
7
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

326 0 1
  • Avatar
8
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

383 2 0
6
Avatar

[Deep Learning] Table Recognition - Simple is better than complex - Bài toán tái cấu trúc dữ liệu bảng biểu với deep learning

2.3K 6 11
  • Avatar
  • Avatar
33
Avatar

Spark - Distributed ML model with Pandas UDFs

437 3 0
6
Avatar

Tổng quan về Contrastive Learning

976 3 0
14
Avatar

Serving ML Models in Production with FastAPI and Celery

859 1 0
9
Avatar

Sự khác biệt giữa mô hình thống kê (statistical models) và mô hình học máy (machine learning models)

154 1 0
2
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

299 2 0
11
Avatar

ONNX và Tensorflow

598 3 0
10
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

997 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

1.7K 2 0
7
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

579 1 0
8
Avatar

Tìm hiểu thuật toán phân cụm Spectral Clustering

1.2K 2 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

1.7K 4 0
6
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

799 2 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.