Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

580 1714 46 2.2M
Silver Content Creator
Avatar

Những lưu ý bạn cần biết để viết prompt và sử dụng Azure OpenAI hiệu quả

218 2 1
  • Avatar
10
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

682 3 0
10
Avatar

Một chút dbt

818 7 0
12
Avatar

Tổng quan Search Engine và Vector Database [Part 2]

663 2 0
9
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P3) - Cải thiện Retrieval Augmented Generation (RAG) với query transformation

421 1 0
9
Avatar

Skorch: Cách để Pytorch trở nên đơn giản

150 0 0
4
Avatar

Viết code chỉ bằng mô tả, có thể không? Cùng thử Jupyter AI nhé.

603 2 0
13
Avatar

6 chiến lược để prompt hiệu quả mà OpenAI đưa ra có gì hot? (Phần 1)

395 0 0
8
Avatar

Ý nghĩa của tên gọi "Cross-Entropy"

458 1 3
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Callback trong fastai (P3)

95 0 0
7
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 2)

585 0 0
10
Avatar

[Paper Explain] IAG: Induction-Augmented Generation Framework for Answering Reasoning

150 0 0
8
Avatar

Xử lý dữ liệu cơ bản trên S3 với boto3 và django-storage

233 0 0
6
Avatar

Dùng Chat GPT ẵm quà sự kiện của Viblo chỉ với 30 phút?

495 0 0
10
Avatar

Tips vẽ biểu đồ đẹp bằng Python: Tạo Hiệu Ứng Vizual Hấp Dẫn

816 2 0
6
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 1)

1.1K 7 1
  • Avatar
14
Avatar

Đừng lạc lối nữa! Azure Cognitive Search sẽ giúp bạn tìm đúng những gì bạn đang tìm kiếm

456 0 0
12
Avatar

[Paper Explain] Segment Anything in High Quality

265 1 0
6
Avatar

[Paper Explain] DAMFormer: Enhancing Polyp Segmentation through Dual Attention Mechanism

161 0 0
9
Avatar

Các kỹ thuật tuning mô hình Large Language Model (LLM)

1.3K 4 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.