Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

8 0 0
2

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

17 0 0
2

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

42 0 0
2

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

444 1 0
2

Mass image resizing with imaginary

289 9 0
12

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

687 0 0
2

OpenCV: Watermarking image

112 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

85 1 0
1

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

321 2 3
7

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

664 3 1
7

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

716 2 1
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

465 1 2
7

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

909 1 3
3

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

799 0 0
4

Tối ưu việc load ảnh với RxJava

411 4 0
5

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.4K 4 2
18

Continue with Machine Learning - Image Processing

90 0 0
2

Tại sao JPEG giống như 1 chiếc máy Photocopy?

187 0 0
2

Tối ưu dung lượng ảnh trong ứng dụng của bạn với Tinify

572 5 0
1

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

8.0K 6 26
9

Image Processing