Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

57 0 0
3

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

475 0 1
6

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

122 0 0
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

624 1 0
2

Mass image resizing with imaginary

311 9 0
12

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

1.3K 0 0
2

OpenCV: Watermarking image

182 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

208 1 0
1

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

637 2 3
8

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

770 3 1
9

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

995 2 1
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

592 1 2
7

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

1.0K 1 3
3

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

836 0 0
4

Tối ưu việc load ảnh với RxJava

434 4 0
5

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

1.5K 5 2
18

Continue with Machine Learning - Image Processing

96 0 0
2

Tại sao JPEG giống như 1 chiếc máy Photocopy?

207 0 0
2

Tối ưu dung lượng ảnh trong ứng dụng của bạn với Tinify

642 6 0
1

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

9.2K 6 28
11

Image Processing