Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Phát hiện vùng da dựa trên không gian màu HSV & YCbCr

163 1 0
5

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

373 4 0
13

Hướng dẫn sử dụng thư viện PILLOW để xử lý hình ảnh trong Python cho người mới bắt đầu.

435 1 0
1

Nhận diện biển số xe Việt Nam

3.5K 12 6
30

Tuần 5: Gradient and edge.

280 0 0
2

Tuần 4: Spatial Filtering - Các phép lọc trong không gian điểm ảnh

327 0 0
2

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

928 9 5
16

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

410 1 0
3

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

1.0K 1 1
8

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

565 0 1
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

1.5K 1 0
2

Mass image resizing with imaginary

370 11 0
14

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

4.5K 0 0
5

OpenCV: Watermarking image

363 0 0
3

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

1.6K 2 0
2

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.3K 4 3
11

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

1.3K 5 1
12

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

2.7K 3 2
4

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

884 1 2
9

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

1.9K 2 3
6

Image Processing