Tổng quan HTTP/2

304 5 0
15

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

962 8 5
15

Become an Android developer

275 8 4
27

Nghề lập trình 2018

1K 18 7
15

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

692 14 6
25

Rails Security Checklist (Part 1)

27 1 0
4

Paging Lib - Tối ưu hóa tải dữ liệu lên RecyclerView trong ứng dụng Android !

138 3 0
5

NLP: Khmer Word Segmentation(part II)

62 0 0
4

Putting Together a Golang App III

78 1 0
3

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

435 16 6
22

Authentication with Google OAuth using Nodejs, Passportjs, MongoDB

162 2 1
5

Tổng quan về Traefik

147 5 3
6

Little endian vs. Big endian

81 2 0
2

Tìm hiểu về resume download

3.6K 28 4
43

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

158 3 1
4

PageRank của Google

227 3 0
4

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

176 2 0
7

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

1.2K 27 31
42

Lập lịch không dùng crontab cho Rails app trên Heroku

139 4 1
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

149 1 0
9