Viblo CTF - New puzzles 202009

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

1.2K 29 6
69

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

1.6K 64 13
115

Con đường mình trở thành Software Engineer ở Singapore

2.5K 24 44
90

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

5.5K 48 20
69

OpenCRX: XXE to RCE

142 4 0
4

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.3K 24 7
60

Sử dụng AI đánh giá sản phẩm trên Lazada(Tiki) dựa trên comment

4.8K 20 38
31

Zing MP3 - Tôi đã khai thác API như thế nào ?

5.7K 18 8
40

Những điều mình học được sau 3 năm làm CTO công ty công nghệ

3.6K 18 9
38

Implement Multi-Connections Download in Go - Part I

109 2 0
3

Semantic Versioning

628 6 1
24

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

11.8K 13 1
12

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

2.2K 31 8
40

Closures.

411 2 0
14

How Shopee improving SEO with React Single Page App

1.3K 5 3
6

Cải thiện tốc độ chạy RSpec với TestProf và RubyProf

143 4 1
6

Phân tích mã gen SARS-CoV-2 bằng một số thư viện Python

549 3 0
8

Giám sát ứng dụng Docker với cAdvisor, Prometheus và Grafana

1.5K 11 16
17

Tại sao nên chạy ứng dụng container với Non-Root User

1.8K 14 17
29

Automation Test với Docker và Gitlab CI

2.0K 13 2
27
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.