Have technical problems? Ask on Viblo »

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

552 2 14
7

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

135 5 0
6

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

309 7 3
16

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

247 11 0
16

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

119 10 2
8

Linux bắt nguồn từ đâu ?

638 19 26
35

Tạo secret key mã hoá data dựa trên Elliptic Curve Cryptography

141 4 2
7

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

81 1 0
2

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

165 2 0
10

Một số tiện ích của Firefox hỗ trợ kiểm thử phần mềm

66 3 0
2

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

23 1 0
1

Tìm hiểu về HTTP Cache Manger, HTTP Cookie Manager, HTTP Authorization Manager trong JMeter

117 1 0
1

Putting Together a Golang App Part I

34 0 0
1

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

833 10 1
12

A thing or two about redis

61 1 0
0

Phần 5: ElasticSearch: Modeling data and handling Relationships

429 1 0
2

OOP: Thế nào là một object tốt?

265 8 0
4

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

140 5 0
3

Machine Learning với Javascript.

442 5 0
17

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

639 10 0
11