Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Decision Tree

8.9K 1 0
5
Avatar

Ensemble learning và các biến thể (P1)

18.6K 13 6
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho jetson nano phục vụ nghiên cứu machine learning

8.2K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

9.4K 2 1
 • Avatar
16
Avatar

Giải thuật Jaccard

4.5K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

3.3K 3 0
4
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

11.9K 1 0
13
Avatar

Perceptron Learning Algorithm

8.3K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

6.6K 0 0
2
Avatar

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

299 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

828 3 7
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

532 2 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

4.7K 5 1
 • Avatar
17
Avatar

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

5.9K 4 0
3
Avatar

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

56.5K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

628 2 0
5
Avatar

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

412 5 0
4
Avatar

Vọc vạch Machine Learning với p5.js và ml5.js

750 5 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

814 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

1.3K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
26
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.