Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

Xview2 challenge và bài toán segmentation

13 0 0
3

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

17 0 0
2

Giới thiệu mạng ResNet

11 0 0
1

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

139 0 0
3

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

577 0 1
3

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

213 1 0
2

Shallow Neural Networks

120 1 0
2

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

77 0 0
2

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

321 2 3
7

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

155 0 0
0

Basic of Neural Network programing

285 1 1
1

Giới thiệu về Deep Learning

380 0 0
3

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

437 1 0
4

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

3.1K 17 12
44