Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

118 3 0
10
Avatar

Trả lời một số câu hỏi interview Machine Learning & Deep Learning

224 1 0
0
Avatar

Nhận diện kí tự trên biển số xe Việt Nam

1.6K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Khám phá sức mạnh của cơ chế Self Attention trong Transformers

870 3 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Khám phá activation function Gelu(Transformers)

550 2 0
4
Avatar

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

147 3 0
3
Avatar

Introduction Backpropagation ANN(Series 1)

86 3 0
3
Avatar

P1: Tổng quan về Graph

1.5K 1 0
6
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ tư: 12/12/2022 - 18/12/2022

163 0 0
3
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ ba: 04/12/2022 - 10/12/2022

258 0 0
6
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

1.4K 4 0
14
Avatar

Giới thiệu về Diffusion model (series 2)

1.2K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

GLiT: Neural Architecture Search for Global and Local Image Transformer

530 2 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Machine-learning inference on Industry-standard

341 1 0
1
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

553 4 0
6
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

425 5 0
7
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

430 7 0
8
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p4) - GlowTTS

476 0 0
4
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

394 2 0
12
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

3.8K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.