Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

249 3 0
11

Epoch, Batch size và Iterations

217 0 0
2

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

159 1 0
1

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

582 1 3
11

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

534 4 3
10

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

183 2 0
12

Bacteria classification bằng thư viện fastai

231 0 5
11

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

363 0 1
4

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

373 0 0
-1

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

242 1 2
6

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

882 4 7
16

Computer Vision for object tracking

2.1K 0 2
14

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

3.3K 2 2
14

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

630 6 2
15

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

2.1K 0 6
10

Support Vector Machine

732 2 2
10

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

188 0 3
10

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

1.2K 4 14
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

1.0K 1 15
8

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

4.6K 19 4
45