Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

Machine-learning inference on Industry-standard

92 0 0
1
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

139 2 0
3
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

146 2 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

49 4 0
6
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p4) - GlowTTS

145 0 0
4
Avatar

Giải captcha của web VietcomBank

277 0 1
 • Avatar
2
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

286 2 0
10
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

788 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

1.4K 2 0
7
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

1.5K 3 0
6
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

373 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

908 6 0
13
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

690 3 0
10
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

726 6 4
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

962 3 0
11
Avatar

Epoch, Batch size và Iterations

2.7K 0 0
1
Avatar

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

688 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

2.4K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

1.4K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

1.3K 3 0
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.