Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

55 1 2
5

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

196 2 2
10

Computer Vision for object tracking

135 0 2
9

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

796 0 0
8

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

368 4 2
14

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

289 0 6
6

Support Vector Machine

472 1 2
9

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

137 0 3
10

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

521 3 8
12

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

503 1 15
6

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.5K 15 4
38

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

370 4 0
9

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

948 9 5
16

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

1.2K 0 0
10

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

488 0 0
2

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

411 0 0
6

Xview2 challenge và bài toán segmentation

103 0 0
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

1.1K 1 1
8

Giới thiệu mạng ResNet

3.1K 0 0
5

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

766 1 0
11