Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

223 3 1
10

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

110 2 0
12

Bacteria classification bằng thư viện fastai

160 0 5
10

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

264 0 1
4

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

230 0 0
0

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

183 1 2
6

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

715 3 7
16

Computer Vision for object tracking

1.3K 0 2
13

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

1.9K 0 0
11

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

558 5 2
14

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

1.0K 0 6
6

Support Vector Machine

628 2 2
10

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

170 0 3
10

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

958 4 13
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

850 1 15
7

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

4.1K 18 4
41

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

584 4 0
9

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.0K 9 5
16

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

2.5K 1 1
12

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

1.3K 1 0
3