Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

356 0 15
6

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.0K 14 4
33

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

274 4 0
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

868 6 5
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

653 0 0
8

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

201 0 0
2

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

277 0 0
6

Xview2 challenge và bài toán segmentation

75 0 0
4

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

780 0 1
6

Giới thiệu mạng ResNet

1.6K 1 0
3

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

536 1 0
10

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

3.3K 0 2
14

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

1.2K 2 0
2

Shallow Neural Networks

187 1 0
3

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

125 1 0
3

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.0K 4 3
8

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

451 0 0
0

Basic of Neural Network programing

394 2 1
3

Giới thiệu về Deep Learning

488 0 0
4

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

947 3 0
6