Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

300 1 0
3
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

137 1 0
4
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

320 4 0
12
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

294 2 0
10
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

513 7 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

588 3 0
11
Avatar

Epoch, Batch size và Iterations

1.2K 0 0
1
Avatar

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

419 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

1.4K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

868 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

881 3 0
13
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

376 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

596 0 1
 • Avatar
4
Avatar

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

825 0 0
-2
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

308 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.1K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Computer Vision for object tracking

3.5K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

6.3K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

763 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

4.0K 1 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.