Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

74 1 0
5
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

452 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

430 3 0
11
Avatar

Epoch, Batch size và Iterations

552 0 0
1
Avatar

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

244 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

929 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

710 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

327 2 0
12
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

304 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

446 0 1
 • Avatar
4
Avatar

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

540 0 0
-2
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

267 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

977 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Computer Vision for object tracking

2.6K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

4.6K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

686 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

2.9K 0 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Support Vector Machine

893 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

200 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

1.3K 4 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.