Viết công thức toán học trên Viblo

Editor của Viblo hiện đã cho phép người dùng gõ công thức toán học, với việc hỗ trợ rất nhiều cú pháp phổ biến của TeX TeX

Viblo sử dụng KaTex KaTex để render các nội dung toán học, các chức năng được support bởi KaTex KaTex các bạn có thể xem chi tiết tại đây

Để viết nội dung toán học, hãy bắt đầu và kết thúc bằng dấu $

Ví dụ

Inline formula: $ 1 +  \frac{q^2}{(1-q)}+\frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)}+\cdots = \prod_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(1-q^{5j+2})(1-q^{5j+3})}, \quad\quad \text{for }\lvert q\rvert<1. $

Kết quả hiển thị

Inline formula: 1+q2(1q)+q6(1q)(1q2)+=j=01(1q5j+2)(1q5j+3),for q<1. 1 + \frac{q^2}{(1-q)}+\frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)}+\cdots = \prod_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(1-q^{5j+2})(1-q^{5j+3})}, \quad\quad \text{for }\lvert q\rvert<1.

Block formula:
$
f(x) = \int_{-\infty}^\infty\hat f(\xi)\,e^{2 \pi i \xi x}\,d\xi
$

$
\begin{bmatrix}
   a & b \\
   c & d
\end{bmatrix}
$

Kết quả hiển thị

Block formula:
f(x)=f^(ξ)e2πiξxdξ f(x) = \int_{-\infty}^\infty\hat f(\xi)\,e^{2 \pi i \xi x}\,d\xi
[abcd] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}