Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

134 1 0
4

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

603 2 2
5

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

148 1 1
5

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

160 0 0
2

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

218 1 1
5

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

101 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

137 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

297 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

470 3 1
7

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

1.1K 2 2
8

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

994 2 1
3

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

4.1K 7 5
11

Recommender Systems

914 0 0
2