Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng quan về dữ liệu trong Data Science

295 0 0
1
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

1.3K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

6.2K 1 1
 • Avatar
12
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

5.6K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

2.5K 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

4.4K 0 0
2
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

2.5K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

583 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

925 0 0
0
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

1.3K 0 0
1
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

2.0K 4 1
 • Avatar
9
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

4.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

2.9K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

7.7K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Recommender Systems

1.8K 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.