Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

311 5 4
9

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

2.8K 1 1
10

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

2.9K 3 4
7

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

1.1K 1 1
7

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

1.6K 0 0
2

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

1.0K 2 1
8

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

395 0 0
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

447 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

687 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

1.2K 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

3.0K 3 3
11

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

1.9K 2 1
4

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

5.1K 8 5
11

Recommender Systems

1.3K 1 0
2