Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

150 5 4
9

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

1.8K 1 1
9

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

2.4K 3 3
6

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

782 1 1
7

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

1.1K 0 0
2

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

768 2 1
7

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

320 0 0
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

313 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

560 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

947 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

2.7K 3 3
10

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

1.7K 2 1
4

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

4.8K 7 5
11

Recommender Systems

1.1K 1 0
2