Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

586 1 0
6

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

1.3K 3 2
5

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

319 1 1
6

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

522 0 0
2

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

406 2 1
7

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

194 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

184 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

409 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

635 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

1.8K 3 3
9

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

1.2K 2 1
3

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

4.4K 7 5
11

Recommender Systems

1.0K 1 0
2