Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

441 5 4
9

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

3.2K 1 1
11

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

3.3K 3 4
7

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

1.2K 1 1
7

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

2.0K 0 0
2

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

1.4K 4 1
9

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

425 0 1
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

542 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

816 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

1.4K 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

3.2K 3 3
11

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

2.1K 2 1
4

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

5.5K 8 5
12

Recommender Systems

1.3K 1 0
2