Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts
Avatar

Data Modeling là gì? Lợi ích mà data modeling?

419 1 0
2
Avatar

Tổng quan về dữ liệu trong Data Science

1.2K 0 0
1
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

1.6K 7 4
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

7.3K 4 1
  • Avatar
12
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

6.4K 3 6
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

3.2K 3 1
  • Avatar
7
Avatar

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

5.1K 0 0
2
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

2.9K 4 1
  • Avatar
10
Avatar

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

631 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

1.0K 0 0
0
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

1.5K 0 0
1
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

2.2K 4 1
  • Avatar
9
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

4.3K 5 3
Avatar

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

3.1K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

8.0K 10 5
Avatar

Recommender Systems

2.1K 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.