Data Mining

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

24 0 0
2

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

25 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

65 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

151 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

253 3 1
6

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

498 2 2
5

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

595 2 1
4

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

3.7K 7 5
11

Recommender Systems

739 0 0
2