Data Mining

Data Mining

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng quan về dữ liệu trong Data Science

97 0 0
1
Avatar

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

952 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

5.1K 1 1
 • Avatar
12
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

4.7K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

1.9K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

3.4K 0 0
2
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

2.1K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

527 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

776 0 0
0
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

1.1K 0 0
1
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

1.8K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

3.9K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

2.6K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

7.2K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Recommender Systems

1.6K 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.