Machine Learning

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

50 0 0
2

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

34 1 0
4

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

758 1 0
9

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

33 0 0
3

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

257 1 6
13

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

315 4 5
11

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

226 2 0
6

Tản mạn về Machine Learning

265 1 0
8

Introduce with Machine Learning

163 0 0
1

Các Thuật toán trong học máy (Machine learning)

106 0 0
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

53 0 0
1

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

213 2 0
9

Phân cụm K-Means (K-Means clustering)

24 0 0
0

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

99 1 3
2

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

209 2 1
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

128 0 0
3

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

57 1 1
3

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

169 0 1
4

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.7K 3 15
9

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

219 1 4
6