Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

375 0 1
10

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

368 1 3
7

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

478 2 5
12

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

125 0 0
0

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

271 2 0
5

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

472 1 0
10

Cách tạo ra ngôn ngữ con người từ hư vô - Natural Language Generation với Language Model

167 0 0
4

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

556 3 7
15

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

239 0 0
0

Computer Vision for object tracking

488 0 2
12

Logistic Regression - Bài toán cơ bản trong Machine Learning

671 0 0
1

Quản lý mô hình ML với BentoML - Phần 1

144 0 3
4

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

438 5 0
16

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

207 0 4
8

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

341 2 0
8

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

515 5 5
14

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

433 0 0
4

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

5.2K 9 11
77

Data Visualize Cheatsheet for EDA

237 2 1
11

Giới thiệu về Support Vector Machine (SVM)

296 0 0
0