Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Hiểu về trí tuệ nhân tạo chỉ với 5 phút cuộc đời.

100 0 0
0

Computer Vision for object traking

79 0 2
6

Logistic Regression - Bài toán cơ bản trong Machine Learning

59 0 0
1

Quản lý mô hình ML với BentoML - Phần 1

57 0 2
4

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

107 3 0
13

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 2

151 0 4
8

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

217 0 0
6

Áp dụng graph-based vào hệ thống gợi ý có được không?

392 5 5
14

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

384 0 0
4

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

4.2K 9 7
72

Data Visualize Cheatsheet for EDA

182 2 1
11

Giới thiệu về Support Vector Machine (SVM)

75 0 0
0

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

555 4 4
10

Tìm hiểu về Latent Space

92 0 0
5

Support Vector Machine

463 1 2
9

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

1.6K 8 16
24

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

1.0K 2 8
10

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

379 4 0
13

Deploy "mô hình học máy" với Django Part 1

510 3 3
12

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

514 3 8
12