Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC)

18 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

186 2 3
6

Phần 1: Khởi động - Giới thiệu về ngôn ngữ R

158 0 0
1

Chẩn đoán bệnh viêm phổi từ ảnh chụp X-Quang bằng Deep learning

312 3 0
6

Nhận diện biển báo giao thông

716 5 1
9

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

538 5 2
4

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

802 4 4
19

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

291 3 4
12

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

54 0 1
2

Bài toán hồi quy và mô hình hồi quy tuyến tính

42 0 0
1

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

17 0 0
0

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

212 3 0
10

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

27 0 0
2

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

82 0 2
3

Subvector-wise Clustering: phương pháp encode cho hệ thống tìm kiếm hình ảnh với Elasticsearch (Content-based Image Retrieval System within Elasticsearch)

36 0 0
1

Đánh giá hiệu năng học máy

85 0 1
2

Mô hình phân lớp Naive Bayes

37 1 0
1

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

432 1 0
10

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

99 1 7
6

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

955 11 0
21