Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

187 4 5
13

Decision Tree

53 1 0
4

Ensemble learning và các biến thể (P1)

40 1 0
3

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho jetson nano phục vụ nghiên cứu machine learning

58 0 5
3

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

24 0 0
1

Giải thuật Jaccard

310 0 0
2

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

686 2 0
3

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

139 0 0
3

Chương 2. Mô hình hoc máy liên quan tới Lifelong Machine Learning

54 0 2
4

Perceptron Learning Algorithm

128 1 0
3

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

79 0 0
1

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

79 0 0
3

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

280 3 7
5

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

176 1 4
7

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

139 2 1
7

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

94 1 0
2

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

600 0 1
3

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

237 1 0
3

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

81 3 0
1

Vọc vạch Machine Learning với p5.js và ml5.js

264 4 3
4