Machine Learning

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

73 1 1
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

136 0 2
9

"Hello World" Machine Learning Project in Python Step-By-Step

66 1 0
0

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

12 0 0
1

mac one

3 0 0
0

Which companies will use more on transcription?

3 0 0
0

6 Interesting Machine Learning Project Ideas For Beginners

57 0 0
0

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (phần 2)

13 0 0
0

Vòng đời của mô hình machine leaning trên Mobile

32 0 0
1

Xây dựng một hệ thống gợi ý phim đơn giản với Python

111 1 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

330 0 0
6

[Handbook] Linear Regession

39 1 0
1

Thuật toán Navie Bayes Classification, mô hình Multinomial và ứng dụng

70 0 0
6

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

68 1 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

43 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

286 0 0
5

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

508 6 4
14

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

369 3 3
5

Framework Kaldi sử dụng trong nhận dạng tiếng nói.

136 2 0
2

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

123 0 0
1