Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

88 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

44 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

65 0 0
8
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

55 1 0
8
Avatar

Scaling vs Normalization

131 2 0
10
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

78 1 0
5
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

587 4 0
8
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

408 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Nhận diện hành động người qua Detectron2 và LSTM

90 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi

144 0 0
3
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

395 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

216 0 0
4
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

200 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Machine Learning? Đây là một số điều cần biết

183 0 0
1
Avatar

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

108 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

308 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

152 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

108 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Các kỹ thuật Dimensionality Reduction

337 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

AdaBoost - Bước đi đầu của Boosting

303 0 1
 • Avatar
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.