Machine Learning

Dùng Javascript để load model Keras.

9 0 0
0

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

54 0 0
7

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

103 3 1
11

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

74 0 0
4

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

101 1 0
4

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

215 2 0
7

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

426 9 5
19

Tổng quan về Artificial Neural Network

116 0 0
1

Conversation & Chatbot System

146 2 0
3

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

599 7 1
10

Artificial Intelligence driven Mobile Apps

149 0 0
4

Machine Learning với Javascript.

337 5 0
13

Continue with machine learning - building recommendation system

30 0 0
1

Vietnam Mobile Day 2018 trong con mắt một "Newbie"

104 0 0
4

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 2)

174 1 0
4

Thuật toán tối ưu adam

106 0 0
2

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

217 1 0
6

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

531 0 0
4

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

571 2 0
5

Dropout trong neural network

50 0 0
2