Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Hành trình AI của một sinh viên tồi

3.9K 5 30
55

Encoding categorical features in Machine learning

75 1 0
5

TF Lite with Android Mobile

60 0 2
8

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

226 3 1
10

The Bias-Variance Decomposition

877 2 2
13

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

2.2K 4 23
20

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 4

111 1 0
2

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

255 0 0
6

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

304 2 2
11

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

131 1 0
1

Deploy Heroku with Streamlit in MachineLearning

161 0 4
9

[Deep Learning] Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

233 0 0
1

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

1.0K 1 2
13

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

610 2 3
7

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

590 3 5
13

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

231 0 0
0

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

443 3 0
6

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

774 1 0
10

Cách tạo ra ngôn ngữ con người từ hư vô - Natural Language Generation với Language Model

250 2 0
6

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

718 3 7
16