QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 6)

155 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu cách kiểm thử ứng dụng ngân hàng: Các trường hợp kiểm tra

79 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

36 0 0
0
Avatar

10 Chrome extension hữu ích cho QA

86 0 0
1
Avatar

Lộ trình học QA/Tester cho người mới bắt đầu. (P1)

804 5 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Work breakdown structure (WBS)

299 0 0
0
Avatar

What is Static Testing? What is a Testing Review?

60 0 0
0
Avatar

Mô hình lập kế hoạch kiểm thử - Test Planning Model

77 2 0
0
Avatar

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse để tối ưu website?

727 1 0
4
Avatar

Component Testing là gì? Khi nào thì thực hiện Component Testing?

71 0 0
0
Avatar

State Transition Testing - Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì? Sơ đồ, Kỹ thuật, Ví dụ

421 0 0
0
Avatar

Sử dụng trực tiếp cơ sở dữ liệu khi kiểm thử với JMeter

157 1 0
0
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 5)

41 0 0
0
Avatar

Cách tạo một trường hợp kiểm thử tự động cơ bản bằng Katalon Studio

57 0 0
0
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

208 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Cost of Quality - Chi phí cho chất lượng sản phẩm là gì?

251 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

71 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ cho Quy trình quản lý kiểm thử

47 0 0
1
Avatar

Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nền tảng SmartTV, nên làm thế nào cho đúng?

48 0 0
0
Avatar

UX, UI, and Usability Testing (Phần một)

162 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.