QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 6)

76 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu cách kiểm thử ứng dụng ngân hàng: Các trường hợp kiểm tra

44 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

19 0 0
0
Avatar

10 Chrome extension hữu ích cho QA

38 0 0
1
Avatar

Lộ trình học QA/Tester cho người mới bắt đầu. (P1)

137 2 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Work breakdown structure (WBS)

76 0 0
0
Avatar

What is Static Testing? What is a Testing Review?

16 0 0
0
Avatar

Mô hình lập kế hoạch kiểm thử - Test Planning Model

19 1 0
0
Avatar

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse để tối ưu website?

481 1 0
3
Avatar

Component Testing là gì? Khi nào thì thực hiện Component Testing?

25 0 0
0
Avatar

State Transition Testing - Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì? Sơ đồ, Kỹ thuật, Ví dụ

33 0 0
0
Avatar

Sử dụng trực tiếp cơ sở dữ liệu khi kiểm thử với JMeter

47 1 0
0
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 5)

35 0 0
0
Avatar

Cách tạo một trường hợp kiểm thử tự động cơ bản bằng Katalon Studio

27 0 0
0
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/ Tester?

51 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Cost of Quality - Chi phí cho chất lượng sản phẩm là gì?

110 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

42 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ cho Quy trình quản lý kiểm thử

31 0 0
1
Avatar

Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nền tảng SmartTV, nên làm thế nào cho đúng?

40 0 0
0
Avatar

UX, UI, and Usability Testing (Phần một)

58 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.