QA

QA

Sort by: Newest posts

Các công cụ test tự động tốt nhất dành cho ứng dụng Android

11 0 0
0

Tìm hiểu về Performance Testing trong kiểm thử tự động

11 0 0
1

Làm thế nào để tích hợp UFT (QTP) với ALM (HP ALM Quality Center) (Phần 5)

2 0 0
0

Selenium Webdriver P-01- Locator

11 0 0
0

Giới thiệu về kiểm thử phi chức năng

4 0 0
2

Năm cách tối ưu hóa việc test cho việc tích hợp liên tục

15 0 0
0

Sự khác nhau giữa Functional Testing và Non - Functional Testing

15 0 0
1

5 bước để làm chủ kỹ năng quản lý nhóm

53 0 0
0

Tổng quan về Security Testing - Kiểm thử bảo mật

28 0 0
0

Tầm quan trọng của SQL đối với một Tester

22 0 0
1

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

12 0 0
0

Những điều cần biết về test ứng dụng trên các thiết bị di động

26 0 0
0

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P3)

9 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

23 0 0
0

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

34 2 0
0

By pass câu hỏi 7 core values bằng Cookie

121 1 0
5

Những câu truy vấn SQL đơn giản dành cho QA (Phần 1)

59 0 0
0

Làm thế nào để chạy một chương trình test quảng cáo thành công

5 0 0
0

All pairs Testing và những ưu điểm trong kiểm thử phần mềm

26 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Jmeter - Ep2: Tìm hiểu các element trong JMeter

30 2 0
2