QA

QA

Sort by: Newest posts

TESTING PROCESS (tiếp)

10 1 0
0

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

30 1 1
2

Mẹo và thủ thuật kiểm thử phần mềm để kiểm tra bất kỳ ứng dụng nào

7 0 0
1

Sharing Scenario Context between Cucumber Step Definitions

6 0 0
1

Bảng quyết định non-collapse và bảng quyết định collapse

3 0 0
1

Một số công cụ kiểm thử lỗ hổng XSS tự động

28 0 0
3

Lợi thế của Tester khi muốn trở thành BA

5 0 0
0

Game Testing: Cách test các ứng dụng Game/Desktop (Phần 1)

8 0 0
0

Từ manual sang automation test

13 1 0
0

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

12 1 0
1

Kiểm thử nhúng trong Kiểm thử phần mềm là gì?

4 0 0
0

Là một tester, bạn đã có những kỹ năng mềm này chưa? - Soft skill for tester

13 0 0
2

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types

13 0 0
1

Quy trình quản lý Bug trong Software Testing (Bug report)

11 0 0
2

Defect Density? How to Calculate The Defect Density in Software Products

6 0 0
1

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

23 0 0
2

Tích hợp Jenkins, Maven với Selenium WebDriver

18 0 0
1

Charles Proxy Advanced

10 1 0
0

Kiểm thử phi chức năng

14 1 0
0

Giới thiệu các command trong Selenium IDE (Phần 1)

10 1 0
0