QA

Issue là gì? Và làm thế nào để tìm chúng?

53 0 5
6

Những công cụ test Security của ứng dụng - Phần 3

75 0 0
1

Phân tích requirement và cách Q&A với khách hàng một cách hiệu quả

98 1 0
1

Ứng dụng Jmeter - Phần 1: Làm quen Jmeter và Performance test bằng Jmeter

35 0 0
1

How to use JMeter to test Performance of Web Application

22 0 0
1

Gợi ý kịch bản kiểm thử cho mobile application

37 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

31 2 0
1

10 Kỹ năng cần để trở thành QA giỏi

37 1 0
2

Tìm hiểu về Load Testing

36 0 0
0

Giới thiệu về Test-Driven Development

47 1 0
0

DevOps: Breaking the Development-Operations barrier

61 0 0
1

Giới thiệu về Selenium

83 1 0
1

Một số câu lệnh GIT mà QA nên biết

97 1 0
0

Những công cụ test Security của ứng dụng - Phần 2

62 1 0
0

Các loại User Acceptance Testing

53 1 0
2

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Chạy kiểm thử tự động chức năng Login sử dụng Appium và lưu kết quả trong cơ sở dữ liệu (Phần 3)

86 0 0
3

Hướng dẫn đầy đủ về kinh nghiêm khi bắt đầu công việc kiểm thử phần mềm (QA)

76 0 0
1

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

83 1 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

31 1 0
0

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

208 0 0
2