QA

QA

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #8

78 0 1
1

Các thuật ngữ trong Scrum chính xác là như thế nào ?

169 1 0
1

Manual testing và Automation testing

35 0 0
2

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

50 0 0
-1

Giới thiệu con đường phát triển sự nghiệp của một kiểm thử viên phần mềm

30 0 0
1

Những sai lầm trong quản lý Requirements

34 0 0
0

I have missed bug?

18 0 2
0

Tìm hiểu về Smoke testing

26 0 0
2

Kiểm thử ứng dụng Mobile

18 0 0
0

Chia sẻ về Software Test Estimation

17 0 0
0

Vai trò của tệp tin đính kèm (Attachment / Evidence) trong báo cáo lỗi

92 0 0
2

Risk Coverage trong software testing

27 0 0
0

Frontend Testing và Backend Testing: Có gì khác nhau?

66 0 0
1

System Testing - Kiểm thử hệ thống

115 0 0
1

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

43 0 0
0

Cách định vị các thành phần trong trình duyệt Chrome và IE để xây dựng tập lệnh Selenium

34 1 0
0

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

50 0 0
0

Severity (Mức độ nghiêm trọng) & Priority (Mức độ ưu tiên) trong Testing: Sự khác biệt và ví dụ

36 0 0
1

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

27 0 0
1

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (I)

67 0 0
1