Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 22/05/2023 - 29/05/2023

129 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 7: Transformer

63 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 6: Feature Attention Network

28 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.2: Thực hành Feature Pyramid Network

18 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.1: Feature Pyramid Network

30 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.3: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 2)

37 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.2: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 1)

17 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.1: Các phương pháp hiện đại: PSPNet

24 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.8: Đánh giá kết quả mô hình phân vùng nhiều lớp

17 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.7: Thay đổi Backbone của mô hình - Mô hình ResUNet

32 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.6: Lập trình UNet cho bài toán phân vùng nhiều lớp

23 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.5: Đánh giá kết quả phân vùng của mô hình UNet

25 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.4: Training mô hình UNet

23 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.3: Lập trình mô hình UNet

19 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 4.2: Thực hành DeepLab

17 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 4.1: Lý thuyết DeepLab

35 0 0
1
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 24/04/2023 - 30/04/2023

50 1 0
2
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 20/03/2023 - 26/03/2023

279 0 0
6
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 13/03/2023 - 20/03/2023

173 0 0
6
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 05/03/2023 - 12/03/2023

159 0 0
4
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí