Testing

Testing

Sort by: Newest posts

The Road Map - Software Testing

38 1 0
1

Mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong kiểm thử phần mềm

99 0 3
3

Nghệ thuật báo cáo lỗi

85 0 0
1

Thủ thuật tạo dữ liệu kiểm thử

46 0 0
0

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

81 1 0
1

Sự khác nhau giữa Retesting vs Regression testing

101 0 1
0

Accessibility Testing

63 0 0
0

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

174 1 1
2

Chat bot testing - Part 2

122 0 0
0

[Security Testing] Penetration Testing (Kiểm thử thâm nhập) và Vulnerability Assessment (Đánh giá các lỗ hổng bảo mật)

76 1 0
0

QA/Tester vẫn sẽ yêu bền lâu với SQL.

88 0 0
0

Tìm hiểu về User Acceptance Testing (UAT)

139 1 0
1

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng iOS: Thủ công & Tự động hóa

81 0 2
0

6 điều cần xem xét khi nghĩ đến testing estimation

60 0 0
0

Chat bot testing - Part 1

118 0 0
0

Cách viết Test case

645 1 0
0

Tìm hiểu về Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT)

194 1 0
1

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

155 1 1
5

Kiểm thử hệ thống - System Testing

319 0 0
0

Tester làm gì trong môi trường Product và Outsource?

148 0 0
0