Android

Android

Sort by: Newest posts

Dagger2 Android (Phần 1) - Dependency, DIP trong S.O.L.I.D và Dependency Injection

47 0 0
3

Kotlin - Part 4- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

54 0 0
3

RecyclerView scale center item

47 0 1
3

Học Flutter - phần 2: Cơ bản về WIdgets.

73 0 0
3

Firebase - Android: Cloud Firestore

74 1 4
5

Memory Leak trong Android

67 0 2
4

Android Data Binding: Thêm một vài lựa chọn

34 0 0
1

Proto DataStore Jetpack bảo mật hơn cả SharedPreferences.

27 0 0
2

Best practice for Android Privacy

25 0 0
1

Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 3

23 0 0
1

Get - Make Flutter easy (Part 1)

42 0 0
1

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 4: Lột trần InheritedWidget

139 0 3
4

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

158 1 2
5

Lưu trữ dữ liệu với Jetpack DataStore trong Android

77 0 0
0

Storage updates Android 11

85 0 0
3

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 3: Lột trần cô nàng Flutter, BuildContext là gì?

283 0 3
7

R8 vs Proguard trong Android

54 0 0
3

Introduction to Flutter

103 0 0
2

Coroutines và RxJava - Phần 1: Xử lý bất đồng bộ

107 0 0
1

Sử dụng nhiều dự án Firebase trong 1 ứng dụng Android

507 3 0
4