Android

Android

Sort by: Newest posts

Asynchronous và khái quát về RxJava

52 2 0
1

Sử dụng Core Splashscreen API trong Android

50 0 0
2

Rich content insertion trong Android

25 0 0
0

Multi language in Android

27 0 0
0

Context và memory leaks trong Android

62 0 0
2

Android Kotlin Coroutine Scopes

55 0 0
0

Tối ưu hóa Canvas trong custom view

39 0 0
0

Gọi Weather API với Retrofit2 và Coroutines - Phần 2: MVVM và Couroutines

29 0 0
2

Android: Các kỹ thuật khai báo style cho text và thứ tự ưu tiên của chúng

28 0 0
2

Android Security tips (Phần 2)

30 0 0
0

Proto DataStore - Lưu các object dễ dàng hơn ở local với Protocol Buffer và DataStore

47 0 0
0

Android Source Set và một số use case

34 0 0
2

Làm việc với thư viện EventBus

54 0 0
1

Series Android 24h - Dependency Injection: Hilt phần 1

24 0 0
1

What are Kotlin innovations in version 1.5.0 and 1.5.20?

100 1 8
11

Data Access Objects - DAO trong Room

58 0 0
0

Lấy Unique ID của thiết bị Android

91 1 0
0

Truyền dữ liệu giữa các Fragment khi sử dụng Navigation Components

66 0 0
0

Mang SplashScreen API của Android 12 xuống các phiên bản thấp hơn

180 1 0
1

Quản lý phiên bản trong Flutter

101 0 0
3