Android

Android

Sort by: Newest posts
Avatar

Android Incoming call popup

95 0 0
2
Avatar

[Android] Custom view components

95 1 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Gradle và Build Config trong Android

276 3 0
8
Avatar

Sự khác biệt giữa Add và Replace Fragment trong Android

127 3 0
4
Avatar

ToolHub #2: Patch Android app bằng Android app với APK Editor Pro

330 1 0
7
Avatar

Chia nhỏ Interface sử dụng Kotlin extension và inline functions

149 0 0
4
Avatar

[Android] Instrumentation Testing với Expresso

96 0 0
2
Avatar

Hạn chế sử dụng "when" càng nhiều càng tốt, thay vào đó hãy sử dụng tính đa hình

1.0K 2 0
5
Avatar

Mô hình Clean Architecture + Dagger 2 trong Android

575 3 0
5
Avatar

Tạo Semi Circular Progress cho Android

198 1 0
6
Avatar

Cài đặt WSA (Windows Subsystem for Android) để sử dụng Android trên Windows - Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu (part 2)

958 2 0
7
Avatar

Tìm hiểu về PagerAdapter, FragmentPagerAdapter, FragmentStatePagerAdapter và sự khác biệt giữa chúng.

404 1 0
4
Avatar

FragmentManager: Tìm hiểu về sự khác biệt giữa add() và replace().

305 4 0
5
Avatar

Tìm hiểu Android launchMode

206 1 0
3
Avatar

[Flutter]: Cài đặt Flavors trong Flutter phần 1 - Dành cho Android

813 1 0
4
Avatar

Căn giữa Item cuối trong Recycleview Android

327 4 0
7
Avatar

Mô hình MVVM và cách triển khai trong ứng dụng Android

1.2K 5 0
7
Avatar

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Android phần 2

513 4 0
7
Avatar

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Android phần 1

754 9 0
12
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

1.4K 9 8
  • Avatar
  • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.