Android

Android

Sort by: Newest posts

Dependency injection with Hilt

74 0 0
1

[Android] Android 11 có gì mới?

235 0 0
0

Google In-app Review API

138 1 0
1

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 11: Chia môi trường development, staging, production hoặc cách clone app thuận tiện nhất cho react native

143 1 0
6

Delegation pattern in kotlin

48 0 0
-1

CustomView Android with Canvas

56 0 0
0

Một số lỗi thường gặp khi thiêt kế layout Android

108 1 0
1

Sử dụng Shape Drawables Android

41 0 0
1

Thêm các hiệu ứng chuyển màn vào ứng dụng Android của bạn bằng cách sử dụng Material Motion

84 0 0
-3

Coroutines và RxJava - Phần 4: Interop Library

70 1 0
0

Hướng dẫn sử dụng Android KTX

75 0 0
0

Tối ưu hóa RecyclerView - Tăng hiệu suất Scrolling

109 1 0
-3

Firebase Dynamic Links

130 4 0
2

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

104 0 1
2

Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 4

217 3 0
2

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 3 - Verify and Publish Token)

270 1 2
2

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

1.1K 6 18
14

In App Purchase trong Android (Phần 1)

181 1 1
2

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 2 - Tạo và deploy token của chính bạn!)

214 4 3
2

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 1)

237 2 4
3