Android

Sort by: Newest posts

Dynamic feature module sử dụng Android App Bundle

5 0 0
0

Tìm Hiểu về Subject trong RxJava-Publish, Replay, Behavior Va Async Subject

24 1 0
4

LightProgress Animation

19 0 0
1

Function in Kotlin

36 1 0
3

Android - Testing LiveData và ViewModel hiệu quả

31 1 0
0

Android: Dễ dàng để tạo Animated Vector Drawables

62 1 0
3

[Android] Quản lý Task và Back Stack như nào là hiệu quả?

67 0 0
0

Thiết lập theme Material Component cho Android (Phần 1)

49 0 0
1

Cùng tìm hiểu Sealed Classes trong Kotlin

50 0 0
2

Retrofit 2.6.0 và suspend fun cho Kotlin Coroutine

71 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

57 0 0
1

Khám phá Android ViewPager2

97 1 1
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

148 1 0
1

Optimizing Nested RecyclerView

98 1 0
2

Lắng nghe các thay đổi của SharedPreferences bằng RxJava

105 1 0
2

MediaPlayer trong lập trình Android

40 0 0
1

30+ pro tips để trở thành Android developer hoàn thiện hơn phần I

121 1 0
1

Logging hiệu quả hơn với Timber

73 0 0
1

CPU-bound và I/O-bound đối với công việc bất đồng bộ.

89 1 0
5

Bảo mật dữ liệu trong Android - Vector khởi tạo

63 0 0
1