Android

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

22 1 0
5

Tăng tốc thời gian build ứng dụng trong Android !

38 1 0
2

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

33 1 0
2

Tự tạo thư viện trong Android chỉ với 2 bước đơn giản

40 1 0
2

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

82 0 0
6

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

74 1 0
6

ListView vs RecyclerView

39 0 0
1

Là một Android Developer thì bạn nhất định phải biết về Architechture Components.

214 7 0
7

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

185 2 4
11

ObjectBox, một cơ sở dữ liệu Android hiện đại và dễ sử dụng ( phần 2)

96 1 0
1

Taking Advantage of Kotlin part 1

47 0 0
0

Android Data Binding với Kotlin

69 0 0
3

[Android] [Rxjava2]  [RxAndroid] Phần 1 - observeOn/subscribeOn Là gì

115 0 0
1

Firebase Cloud Messaging

101 0 0
2

Hướng dẫn sử dụng StickyItem

110 0 0
1

Cách dùng Kotlin Coroutine trong Android

84 0 0
0

Code gọn hơn với Android KTX

188 1 2
2

Sử dụng Sync Adapter để đồng bộ dữ liệu trong Android - Part 4 - Liên kết Sync Adapter với Framework

64 1 0
0

Sử dụng Sync Adapter để đồng bộ dữ liệu trong Android - Part 3 - Tạo Sync Adapter

30 0 0
0

Sử dụng Sync Adapter để đồng bộ dữ liệu trong Android - Part 2 - Stub Content Provider

42 0 0
0