Android

Android

Sort by: Newest posts

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

13 0 0
1

Packing the Room: Tạo trước cơ sở dữ liệu với chỉ một method

8 0 0
1

Giới thiệu về MotionLayout (Part 1)

5 0 0
-1

Setup thư viện OpenCV trên Android studio cho người mới

14 0 0
1

Clean Architecture và cách áp dụng trong android

67 2 5
12

Collections and sequences trong Kotlin

16 0 0
0

Android MVP architecture

30 0 0
0

Chuyển một dự án Android sang Kotlin

25 0 1
0

Saving state trong Android

16 0 0
0

Eager vs. Lazy trong RxJava

19 0 0
1

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

22 0 0
2

Làm quen với Android Widgets

16 0 0
2

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

44 1 0
4

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

37 0 0
1

Kotlin Basic

24 0 0
1

Tìm hiểu về In-App update của Android

20 0 1
1

Kotlin - Need to know - part 1

23 0 0
2

EventBus

30 0 0
2

Flutter - Sử dụng WebViews

19 0 0
0

Xác thực sử dụng vân tay trong Android

37 0 1
1