Android

Android

Sort by: Newest posts

Android CameraX - Extensions

39 0 0
0

Coroutinues và flow trong Android apps

42 0 0
1

Kotlin - Part 1- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

116 0 0
4

Android Clean Architechture từ A -> Z (Phần 1).

177 1 2
-2

Firebase Android: Remote Config

117 1 0
2

Sử dụng ViewPager2

79 0 0
1

Cách cài giả lập Android bằng Dòng lệnh (cho Windows)

99 0 0
1

Cải thiện hiệu năng của RecyclerView

113 1 0
0

Tạo ra swipe views với các tab sử dụng ViewPager 2

54 0 0
0

Implement SearchView không có filter với RxJava

69 0 0
2

Hiệu năng của ConstraintLayout

61 0 0
0

30 thư viện và dự án Android tốt nhất năm 2019

204 2 0
6

Android Fragment Lifecycle: onViewCreated(…) không phải lúc nào cũng được gọi.

64 0 0
0

Preview Android 11 dưới góc nhìn của developer

69 0 0
1

Make snapping RecyclerView android

91 1 0
3

Quản lý audio focus trong Android

37 0 0
1

Hiệu ứng Shimmer Placeholder trong Android

51 1 0
1

Internal, External Storage and Scoped Storage in Android

60 0 0
2

Android Dependency injection with Koin

74 0 0
1

Android: Cải thiện perfomance của RecyclerView

112 3 0
2