Android

Tạo custom attribute cho child layout của một CustomView

2 0 0
0

Logging hiệu quả hơn với Timber

27 0 0
5

Hướng dẫn lập trình Android TV (phần 1) - Bắt đầu với Android TV

13 0 0
1

Bắt đầu làm việc với Flutter (Phần III)

15 0 0
1

AndroidX! bạn đã dùng nó chưa???

35 0 0
4

Một số tính năng mới trên Android 9 Pie

11 0 0
1

Storage trong Android (Tổng quan về lưu trữ data & file trong Android)

31 2 0
3

Có gì mới trong google material design android

23 1 0
1

MediaPlayer trong Android

30 1 0
2

Tại sao mình lại chọn Kotlin là ngôn ngữ tiếp theo của mình?

70 1 0
3

Kotlin regular expressions

27 1 0
1

Viết DSL trong Kotlin vớinested builder pattern

18 2 0
2

iOS Development dưới góc nhìn của một Android Developer?

127 0 2
2

[Android Library]: Tìm hiểu Retrofit2

53 0 0
0

Những dự án Open Source Android tuyệt vời sẽ giúp đỡ bạn trong công việc và học tập rất nhiều

179 5 0
8

Power Management trên Android 9

62 0 0
2

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

89 1 6
12

Android Content Provider - P1: Tổng quan, cách chia sẻ dữ liệu giữa 2 hoặc nhiều ứng dụng khác nhau

59 0 0
1

Become an Android developer

275 8 4
27

Building VR & AR with React Native

60 0 0
5