Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Phân loại cảm xúc người trong ảnh qua khuôn mặt và bối cảnh

91 0 0
3

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

74 0 0
6

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

177 4 1
10

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

249 3 1
11

Self-Attention Text Recognition Network

148 2 0
8

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

200 0 2
8

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

656 6 7
24

[Domain adaptation - P1] Tổng quan về kỹ thuật transfer learning và domain adaptation

192 0 0
4

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

373 5 0
9

Học Deep Learning trên Coursera miễn phí

320 0 2
2

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

164 1 0
6

Nhận diện biển báo giao thông cùng RepVGG

409 13 5
24

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

406 5 5
13

[OCR] Nhận dạng biểu thức toán học viết tay với Dense + MSA

227 1 2
11

Những mô hình trợ thủ đắc lực trong các mô hình Deep learning [Phần 1]

950 13 10
29

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

170 1 1
5

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

484 0 0
9

Augmented Reality in Android Mobile

82 0 1
7

[Text Spotting] FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network

130 2 3
7

Style Transfer - explain and code

203 1 0
7