Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

33 0 0
7
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán segmentation

370 2 0
12
Avatar

Explainable AI - Bạn có hiểu model của bạn không?

579 5 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình về Text-To-Speech (P2)

246 1 1
 • Avatar
7
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

156 2 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper Reading] DIT: SELF-SUPERVISED PRE-TRAINING FOR DOCUMENT IMAGE TRANSFORMER

62 0 0
4
Avatar

[Paper Reading] MOBILEVIT: LIGHT-WEIGHT, GENERAL-PURPOSE, AND MOBILE-FRIENDLY VISION TRANSFORMER

60 1 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

439 5 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

832 2 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình Text-To-Speech (P1)

128 0 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật làm tăng độ chính xác cho các mạng Object Detection

275 2 0
6
Avatar

Giới thiệu tool TorchStudio - Train AI mà không cần code nhiều

405 2 0
10
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

449 2 0
6
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

116 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Prunning model với Tensorflow API

139 3 0
7
Avatar

[Deep Learning] Table Recognition - Simple is better than complex - Bài toán tái cấu trúc dữ liệu bảng biểu với deep learning

2.0K 6 11
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Tổng quan về Contrastive Learning

619 1 0
9
Avatar

Tản mạn về Generative models (Part 1): Các mô hình Autoencoder (VAEs)

1.2K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Từ lý thuyết lượng tử đến Quantum Neural Network (phần 1) - Giới thiệu cơ bản về tính toán lượng tử

558 0 0
9
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

403 4 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.