Deep Learning

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

73 1 1
3

Hotword detection cho những trợ lý ảo thông minh

40 1 1
6

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

136 0 2
9

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

12 0 0
1

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

330 0 0
6

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

286 0 0
5

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

508 6 4
14

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

369 3 3
5

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

159 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

776 3 3
19

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

387 2 3
7

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

675 6 6
22

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

168 2 0
5

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

137 0 0
5

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

579 0 0
3

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

521 3 5
16

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

1.9K 9 34
17

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

699 4 3
7

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

423 1 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

511 1 5
2