Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[Deep Learning] Hãy xem Deep Learning hoạt động thế nào

232 0 0
1

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

116 2 0
9

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

391 0 1
10

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

372 2 3
8

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

479 2 5
12

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

404 4 3
11

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

477 1 0
10

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

421 0 2
1

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

159 0 0
2

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

110 0 1
4

Logistic Regression - Bài toán cơ bản trong Machine Learning

687 0 0
1

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

668 9 2
21

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

5.2K 9 11
77

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

1.4K 4 4
13

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

783 4 5
19

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

1.6K 3 9
18

Xử lý dữ liệu với một số mô hình và thuật toán trong NLU

235 1 1
2

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

3.5K 8 20
28

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

2.0K 2 8
11

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

475 4 0
13