Deep Learning

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

34 1 0
4

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

754 1 0
9

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

254 1 6
13

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

53 0 0
1

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

143 0 2
7

[NN] Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural Networks

46 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

209 2 1
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

128 0 0
3

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

62 0 0
2

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

219 1 4
6

Hotword detection cho những trợ lý ảo thông minh

112 1 2
9

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

211 0 3
9

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

52 0 0
1

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

689 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

735 1 0
7

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

860 6 4
15

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

739 4 3
5

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

198 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

963 3 3
20

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

931 4 3
7