Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Sơ lược về Deformable Convolution Networks

138 0 0
8
Avatar

[Paper Explained] - mixup: BEYOND EMPIRICAL RISK MINIMIZATION

105 0 1
 • Avatar
2
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

76 1 0
8
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

91 3 0
4
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

93 7 0
9
Avatar

[CNN Architecture series #1] MobileNets - Mô hình gọn nhẹ cho mobile applications

283 2 0
7
Avatar

Upscale ảnh với một mạng CNN đơn giản

202 2 0
6
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

204 6 0
9
Avatar

Tìm hiểu về Word Embedding

201 1 0
6
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

338 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

682 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Tìm hiểu về Convolutional Neural Networks (CNN)

201 0 0
3
Avatar

Noisy training cho Adversarial Defense

158 1 0
6
Avatar

Phân loại cảm xúc người trong ảnh qua khuôn mặt và bối cảnh

203 0 0
3
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

323 0 0
6
Avatar

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

388 4 1
 • Avatar
10
Avatar

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

620 4 1
 • Avatar
14
Avatar

Self-Attention Text Recognition Network

205 2 0
8
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

237 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

905 7 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.