Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Logistic Regression - Bài toán cơ bản trong Machine Learning

54 0 0
1

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

476 8 2
21

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

4.1K 9 7
72

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

546 4 4
10

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

465 4 2
19

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

1.3K 3 9
17

Xử lý dữ liệu với một số mô hình và thuật toán trong NLU

172 1 1
2

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

1.6K 8 16
24

YOLOV5 - Detect lúa mì chỉ trong vài phút

1.0K 2 8
10

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

376 4 0
13

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

341 4 4
15

Triển khai Faster RCNN cho các bài toán detection

305 1 1
10

[B5’] SynFlow: Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow

100 0 0
6

[B5'] Piracy Resistant Watermarks for Deep Neural Networks

158 2 0
8

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

419 1 5
5

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

311 0 3
11

Nhận diện biển số xe Việt Nam

3.6K 13 6
31

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 4) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi các thông tin về học phần

493 1 5
5

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học

691 1 3
6

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 2) - Chatbot đơn giản và kết nối messenger

1.4K 5 0
9