Natural Language Processing

Natural Language Processing

Sort by: Newest posts

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản

1.5K 8 16
24

Xây dựng mô hình lọc thư rác bằng Naive Bayes

257 3 2
1

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

1.2K 3 0
13

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

1.9K 2 10
21

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

127 0 0
4

Bài 2 - Feature extraction from text

231 0 0
3

Bài 1 - Các kiến thức cơ bản cần biết khi bạn bắt đầu với natural language processing

356 0 0
4

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

779 2 0
5

Tìm hiểu và xây dựng các hệ thống Chatbot trong thực thế

1.3K 9 0
15

Language Model là chi rứa?

501 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

955 1 0
9

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

2.7K 6 31
20

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

959 5 2
11

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

4.6K 8 10
30

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

4.2K 13 6
43

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

4.0K 5 5
8

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

1.1K 5 2
17

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.9K 9 4
25

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

4.3K 17 13
30

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

7.6K 14 30
26

Natural Language Processing