Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

3.3K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

1.4K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Xây dựng hệ thống tìm kiếm nhạc bằng âm thanh với Python và Approximate Nearest Neighbors

9.2K 17 10
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

28.4K 23 47
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

19.6K 17 12
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

6.1K 35 7
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

12.5K 21 25
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Xây dựng chatbot tự động chat trên Chatwork với Chatterbot và Django

4.9K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

1.7K 7 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

3.0K 15 32
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

7.7K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

9.7K 21 13
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

18.0K 14 21
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

5.7K 28 14
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

7.2K 26 7
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

27.5K 23 24
 • Avatar
 • Avatar
64
Avatar

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

18.0K 49 67
 • Avatar
 • Avatar
70
Avatar

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

8.7K 18 1
 • Avatar
32
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

12.6K 20 24
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

22.6K 27 5
 • Avatar
 • Avatar
65
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.