PyTorch

PyTorch

Sort by: Newest posts

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

231 0 0
6

Bacteria classification bằng thư viện fastai

155 0 5
10

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

261 0 1
4

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

243 0 0
2

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

1.9K 0 0
11

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

1.9K 5 13
21

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

1.3K 2 0
10

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

1.4K 4 0
14

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

546 0 0
14

Pytorch FB Challenge: The Final lab

113 0 0
1

Digit Recognizer with PyTorch

228 3 0
3

Getting Start with PyTorch

133 0 2
1