PyTorch

PyTorch

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu tool TorchStudio - Train AI mà không cần code nhiều

407 2 0
10
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 2)

611 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 1)

761 4 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tutorial Pytorch From Basic to Expext.P2: Classification Fashion-MNIST

279 1 0
4
Avatar

Tutorial Pytorch From Basic to Expext.P1: Introduction

263 2 0
4
Avatar

[Paper Explain] - Hiểu về Skip Connection - một kĩ thuật "nhỏ mà có võ" trong các kiến trúc Residual Networks

1.4K 3 0
15
Avatar

[Paper Explain] What’s Hidden in a Randomly Weighted Neural Network? - Implement with PyTorch

392 1 0
7
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

2.4K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

1.0K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

6.0K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

1.2K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

1.3K 4 0
9
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

470 0 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

869 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

489 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

9.8K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

4.3K 6 17
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

6.4K 5 0
16
Avatar

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

3.2K 6 0
19
Avatar

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

834 0 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.