PyTorch

PyTorch

Sort by: Newest posts

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

338 1 2
12

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

391 2 0
8

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

525 3 0
13

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

346 0 0
13

Pytorch FB Challenge: The Final lab

94 0 0
1

Digit Recognizer with PyTorch

175 3 0
3

Getting Start with PyTorch

105 0 2
1