PyTorch

PyTorch

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

145 2 0
6
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

256 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Đại số tuyến tính và PyTorch

8 0 0
0
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

728 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

543 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

545 1 0
7
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

297 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

445 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

340 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

4.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[PyTorch Tutorial] #3 - Alignment ảnh chứng minh thư với PyTorch. Hướng dẫn dễ như ăn kẹo

3.0K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

3.0K 3 0
13
Avatar

[Pytorch Tutorial] #1 - Nhập môn PyTorch với những khái niệm cơ bản

2.2K 5 0
17
Avatar

[AI Security] Tấn công mạng nơ ron với phương pháp Fast Gradient Sign Attack bằng PyTorch

623 0 0
14
Avatar

Pytorch FB Challenge: The Final lab

123 0 0
1
Avatar

Digit Recognizer with PyTorch

291 3 0
3
Avatar

Getting Start with PyTorch

155 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.