tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

826 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

41 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

1.1K 9 1
 • Avatar
16
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

524 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

832 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

1.5K 1 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

969 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

3.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

784 3 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

442 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

213 0 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

6.4K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tensorflow trong Ruby

91 1 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

2.0K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

324 3 0
3
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

1.2K 2 0
6
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

4.9K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.7K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.0K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.