tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

932 1 0
8

Tensorflow trong Ruby

41 0 0
0

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

442 1 0
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

87 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

421 1 2
7

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

394 1 0
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

437 2 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.0K 4 7
9

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.0K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.3K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

4.7K 17 5
28

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.9K 15 22
28

Tensorflow cho người mới bắt đầu

6.2K 0 0
7

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

583 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.2K 24 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

807 2 0
2

AI Conversation (2)

1.2K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.7K 5 5
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

1.0K 2 0
4

TensorFlow

653 0 0
0