tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

226 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

35 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

785 8 1
 • Avatar
16
Avatar

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

228 1 0
6
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

494 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

748 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

1.1K 1 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

737 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

2.5K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

658 2 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

381 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

196 0 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

5.7K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tensorflow trong Ruby

82 0 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

295 3 0
3
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.6K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

1.1K 2 0
6
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

4.5K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.5K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.