tensorflow

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

49 0 2
3

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

70 3 1
0

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

390 5 1
8

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

1.3K 12 3
20

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

1.1K 12 9
24

Tensorflow cho người mới bắt đầu

961 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

192 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.3K 24 8
19

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

589 2 0
2

AI Conversation (2)

910 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

2.9K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

766 1 0
4

TensorFlow

521 0 0
0