tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

303 4 1
13

Image Cationing đơn giản với Tensorflow/Keras

164 1 0
6

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

473 2 2
17

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

685 4 5
14

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

944 1 11
7

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

613 1 1
4

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

2.1K 3 2
13

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

576 2 0
12

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

343 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

180 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

5.3K 4 9
18

Tensorflow trong Ruby

82 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.6K 1 2
12

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

280 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.5K 1 2
10

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

1.0K 2 0
6

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

4.3K 8 7
18

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.4K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.8K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.7K 19 6
32