tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

AI Deployment in Production _ phần 1

35 0 0
1

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.2K 2 0
8

Tensorflow trong Ruby

45 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

543 1 0
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

110 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

516 1 2
7

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

440 1 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.2K 4 7
9

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.1K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.4K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

4.9K 17 5
28

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

4.5K 15 22
28

Tensorflow cho người mới bắt đầu

7.3K 0 0
7

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

655 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.4K 25 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

819 2 0
2

AI Conversation (2)

1.2K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.7K 5 5
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

1.0K 2 0
4

TensorFlow

664 0 0
0