tensorflow

Sort by: Newest posts

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

141 1 0
6

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

18 1 0
1

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

225 1 2
7

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

244 0 0
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

356 1 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

1.4K 3 7
8

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

701 5 2
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.1K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

4.1K 16 4
25

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

2.8K 14 22
26

Tensorflow cho người mới bắt đầu

3.9K 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

411 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.8K 24 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

753 2 0
2

AI Conversation (2)

1.1K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.5K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

926 1 0
4

TensorFlow

620 0 0
0