tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

323 2 2
15

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

546 3 5
13

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

338 0 11
5

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

339 1 0
4

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

1.1K 3 2
12

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

405 1 0
8

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

238 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

154 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

4.1K 3 9
17

Tensorflow trong Ruby

70 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.2K 1 1
11

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

230 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.1K 1 2
9

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

833 1 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.6K 7 7
16

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.0K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.5K 19 6
32

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

7.6K 18 24
32

Tensorflow cho người mới bắt đầu

11.1K 0 0
11