tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

124 0 0
5

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

54 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

127 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.0K 2 2
13

Tensorflow trong Ruby

50 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

743 1 0
8

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

145 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

689 1 2
8

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

557 1 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.7K 7 7
13

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.4K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.5K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.1K 19 6
31

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

5.3K 17 23
29

Tensorflow cho người mới bắt đầu

8.6K 0 0
9

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

811 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.7K 25 8
24

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

851 2 0
2

AI Conversation (2)

1.2K 7 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.8K 6 5
2