tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

429 1 0
6

Tensorflow trong Ruby

27 0 0
0

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

215 1 0
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

41 1 0
1

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

306 1 2
7

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

307 0 0
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

394 2 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

1.6K 3 7
8

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

805 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.2K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

4.4K 17 4
27

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.2K 14 22
26

Tensorflow cho người mới bắt đầu

4.6K 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

462 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.0K 24 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

772 2 0
2

AI Conversation (2)

1.1K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.6K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

991 2 0
4

TensorFlow

631 0 0
0