tensorflow

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

191 5 1
8

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

373 7 3
17

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

630 10 7
22

Tensorflow cho người mới bắt đầu

358 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

151 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1235 24 8
18

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

514 2 0
2

AI Conversation (2)

860 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

2733 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

708 1 0
4

TensorFlow

501 0 0
0