tensorflow

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

58 0 0
4

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

219 1 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

437 2 2
6

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

469 5 2
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

904 5 1
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

3.6K 14 4
24

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

1.7K 13 9
26

Tensorflow cho người mới bắt đầu

2.4K 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

293 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.5K 25 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

706 2 0
2

AI Conversation (2)

1.0K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.2K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

859 1 0
4

TensorFlow

582 0 0
0