tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

208 0 5
9

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

132 0 4
4

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

197 1 0
4

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

660 3 2
10

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

332 1 0
8

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

164 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

141 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

3.2K 3 8
16

Tensorflow trong Ruby

63 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.0K 1 0
10

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

195 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

978 1 2
9

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

713 1 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.3K 7 7
14

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.7K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.6K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.3K 19 6
32

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

6.5K 17 24
32

Tensorflow cho người mới bắt đầu

10.1K 0 0
10

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

1.0K 0 0
1