tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts
Avatar

Phá server tài xỉu dựa hơi tiền số

1.5K 6 3
Avatar

ONNX và Tensorflow

795 4 0
10
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

3.4K 5 9
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

190 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

2.8K 12 1
  • Avatar
22
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

598 2 2
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.2K 4 5
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

3.0K 2 13
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

1.5K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

4.8K 3 3
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

979 3 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

614 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

277 0 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

8.0K 5 11
Avatar

Tensorflow trong Ruby

121 1 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

2.8K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

389 3 0
3
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

2.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

1.7K 2 0
6
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

6.1K 9 7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.