tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts
Avatar

ONNX và Tensorflow

511 3 0
9
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

2.3K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

85 0 0
0
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

1.9K 11 1
 • Avatar
20
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

565 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.0K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

2.3K 1 13
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

1.3K 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

4.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

900 3 0
12
Avatar

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

551 0 0
1
Avatar

AI Deployment in Production _ phần 1

245 0 0
2
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

7.5K 4 11
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tensorflow trong Ruby

109 1 0
1
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

2.3K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

357 3 0
3
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

2.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

1.5K 2 0
6
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

5.4K 8 7
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

3.0K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.