tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

647 1 0
6

Tensorflow trong Ruby

34 0 0
0

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

304 1 0
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

65 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

377 1 2
7

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

350 0 0
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

421 2 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

1.7K 3 7
8

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

900 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.3K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

4.6K 17 4
28

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.5K 14 22
26

Tensorflow cho người mới bắt đầu

5.2K 0 0
7

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

521 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.1K 24 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

789 2 0
2

AI Conversation (2)

1.2K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.6K 5 5
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

1.0K 2 0
4

TensorFlow

643 0 0
0