tensorflow

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

47 0 2
4

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

178 0 0
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

328 1 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

1.2K 3 7
8

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

587 5 2
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.0K 5 2
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

3.9K 16 4
25

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

2.4K 13 20
26

Tensorflow cho người mới bắt đầu

3.2K 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

363 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.7K 24 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

739 2 0
2

AI Conversation (2)

1.1K 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.4K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

904 1 0
4

TensorFlow

613 0 0
0