tensorflow

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

123 1 0
4

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

281 1 2
5

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

356 4 2
2

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

664 5 1
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

2.8K 14 4
23

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

1.4K 13 9
25

Tensorflow cho người mới bắt đầu

1.7K 0 0
6

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

244 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.5K 25 8
23

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

647 2 0
2

AI Conversation (2)

984 6 0
4

Build a Machine Learning Application with TensorFlow: a chatBot

3.1K 5 3
2

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

822 1 0
4

TensorFlow

561 0 0
0