tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

441 2 2
16

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

625 3 5
13

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

620 0 11
6

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

476 1 0
4

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

1.6K 3 2
13

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

477 1 0
10

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

295 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

160 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

4.7K 3 9
18

Tensorflow trong Ruby

77 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

1.4K 1 2
12

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

266 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

1.2K 1 2
9

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

923 2 0
6

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.9K 7 7
17

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

2.2K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.6K 19 6
32

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

8.2K 18 24
32

Tensorflow cho người mới bắt đầu

11.9K 0 0
11