tensorflow

tensorflow

Sort by: Newest posts

Nhận diện ảnh sử dụng Tensorflow .

122 1 0
3

Chuẩn bị dữ liệu với Tensorflow Dataset

386 3 2
10

Multitask Learning huấn luyện kết hợp nhiều bộ dữ liệu với Tensorflow

258 1 0
6

Intent Recognition với BERT sử dụng Keras và TensorFlow 2

116 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

133 0 0
2

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.6K 2 2
13

Tensorflow trong Ruby

55 0 0
1

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

868 1 0
9

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

169 3 0
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

807 1 2
9

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

628 1 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.0K 7 7
14

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

1.5K 6 5
4

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.5K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.2K 19 6
31

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

6.0K 17 24
31

Tensorflow cho người mới bắt đầu

9.4K 0 0
9

Android TensorFlow Lite Machine Learning Example

920 0 0
1

Breaking a Captcha by Machine Learning

2.9K 25 8
24

Libraries for deep learning: Keras - Visualizing data [Part 2]

866 2 0
2