Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

6.8K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

5.0K 7 24
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

4.1K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

3.8K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

9.5K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

5.8K 10 32
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

16.4K 25 10
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

3.1K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

1.3K 3 1
 • Avatar
2
Avatar

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

5.9K 9 0
22
Avatar

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

3.2K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

8.6K 8 1
 • Avatar
14
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

6.5K 2 1
 • Avatar
9
Avatar

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

4.1K 4 1
 • Avatar
11
Avatar

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

677 0 0
2
Avatar

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

1.3K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

9.3K 2 0
16
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

9.0K 16 5
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

14.8K 24 4
 • Avatar
 • Avatar
57
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.9K 31 22
 • Avatar
 • Avatar
79
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.