Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 3 - Convolution Neural Network

208 0 0
0
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 2 - Xử lý ảnh cơ bản

568 0 0
1
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 19/06/2023 - 25/06/2023

240 1 0
5
Avatar

Deep Learning for Computer Vision: Bài 1 - Giới thiệu về Computer Vision

826 1 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 22/05/2023 - 29/05/2023

201 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 7: Transformer

118 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 6: Feature Attention Network

53 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.2: Thực hành Feature Pyramid Network

57 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 5.1: Feature Pyramid Network

78 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.3: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 2)

53 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.2: Các phương pháp hiện đại: PSPNet (Thực hành 1)

43 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 3.1: Các phương pháp hiện đại: PSPNet

57 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.8: Đánh giá kết quả mô hình phân vùng nhiều lớp

36 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.7: Thay đổi Backbone của mô hình - Mô hình ResUNet

83 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.6: Lập trình UNet cho bài toán phân vùng nhiều lớp

97 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.5: Đánh giá kết quả phân vùng của mô hình UNet

122 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.4: Training mô hình UNet

153 1 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.3: Lập trình mô hình UNet

179 0 0
2
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 4.2: Thực hành DeepLab

57 0 0
1
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 4.1: Lý thuyết DeepLab

74 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.