Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts

Đánh số ảnh theo thứ tự

105 2 0
2

YOLO3 Object Detection

62 0 0
1

Phát hiện đối tượng chuyển động bằng giải thuật trừ nền

206 1 0
14

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

476 1 0
8

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

204 0 0
9

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

3.1K 10 12
29

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

583 1 9
11

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

3.3K 3 14
15

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

607 6 2
15

DETR Object Detection Transformer

534 2 1
13

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

1.2K 5 5
17

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

1.0K 1 1
6

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 2)

229 2 2
1

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt

247 0 0
2

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 1)

590 1 0
3

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

2.5K 6 14
9

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

3.3K 1 1
8

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

4.8K 3 9
18

Faster RCNN for Object Detection with Keras

3.5K 2 1
7

Object detection