Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

524 1 1
6

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 2)

149 2 2
1

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt

177 0 0
1

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 1)

184 1 0
3

[Computer Vision] Real-time object detection chỉ với 29 dòng lệnh

1.7K 6 14
7

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

1.3K 1 1
5

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.3K 2 2
13

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.1K 2 1
4

Object detection