Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

482 0 0
8
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

402 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu và triển khai thuật toán Non Maximum Suppression

1.2K 4 1
 • Avatar
14
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.1K 8 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

542 0 0
9
Avatar

Đánh số ảnh theo thứ tự

140 2 0
2
Avatar

YOLO3 Object Detection

217 0 0
0
Avatar

Phát hiện đối tượng chuyển động bằng giải thuật trừ nền

1.2K 4 0
20
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

931 2 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

1.3K 1 0
10
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

7.2K 11 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

979 2 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

5.8K 4 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

764 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

DETR Object Detection Transformer

946 3 1
 • Avatar
15
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

2.1K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

1.3K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 2)

343 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt

341 0 0
2
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 1)

1.0K 1 0
3

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.