Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

181 0 0
8
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

201 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu và triển khai thuật toán Non Maximum Suppression

616 4 1
 • Avatar
12
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

817 7 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

333 0 0
7
Avatar

Đánh số ảnh theo thứ tự

134 2 0
2
Avatar

YOLO3 Object Detection

164 0 0
0
Avatar

Phát hiện đối tượng chuyển động bằng giải thuật trừ nền

531 4 0
20
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

690 1 1
 • Avatar
9
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

647 0 0
9
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

5.2K 11 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

822 2 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Chinh phục bài toán Object Detection với Tensorflow V2 API trong 5 phút

4.6K 4 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

686 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

DETR Object Detection Transformer

701 3 1
 • Avatar
15
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

1.7K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

1.1K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 2)

310 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt

306 0 0
2
Avatar

Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 1)

899 1 0
3

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.