Recommender System

Recommender System

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)

83 0 2
4

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

403 2 0
10

Công nghệ Matrix Factorization cho Hệ thống gợi ý

590 2 1
4

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

1.7K 13 7
24

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

2.3K 2 1
4

Các Thuật toán được sử dụng trong hệ thống gợi ý (Recommendation System)

2.2K 5 0
2

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

7.1K 28 0
16

Recommender System