Feature Engineering

Feature Engineering

Sort by: Newest posts

Bài 2 - Feature extraction from text

859 0 0
5

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

549 3 0
9

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

2.0K 0 1
6

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

3.8K 1 1
11

A Tutorial on EDA and Feature Engineering

2.0K 1 0
5

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

1.5K 1 1
7

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

1.7K 4 1
10

Feature Engineering