Feature Engineering

Feature Engineering

Sort by: Newest posts

Bài 2 - Feature extraction from text

294 0 0
3

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

324 2 0
9

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

1.0K 0 1
3

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

2.1K 1 1
9

A Tutorial on EDA and Feature Engineering

880 1 0
2

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

892 1 1
7

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

861 2 1
7

Feature Engineering