Nguyễn Thành Hậu

@thanhhau

Report

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

445 3 5
14

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

526 3 4
6

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

1.3K 11 25
22

Giới thiệu về Hệ thống gợi ý - Recommendation Systems

616 1 5
4

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

1.6K 15 8
23

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

2.0K 4 12
8

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

559 5 5
6