Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 2)

755 0 0
10
Avatar

[Paper Explain] IAG: Induction-Augmented Generation Framework for Answering Reasoning

164 0 0
8
Avatar

Xử lý dữ liệu cơ bản trên S3 với boto3 và django-storage

301 0 0
6
Avatar

Dùng Chat GPT ẵm quà sự kiện của Viblo chỉ với 30 phút?

512 0 0
10
Avatar

Tips vẽ biểu đồ đẹp bằng Python: Tạo Hiệu Ứng Vizual Hấp Dẫn

1.0K 2 0
6
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 1)

1.4K 7 1
  • Avatar
15
Avatar

Đừng lạc lối nữa! Azure Cognitive Search sẽ giúp bạn tìm đúng những gì bạn đang tìm kiếm

514 0 0
12
Avatar

[Paper Explain] Segment Anything in High Quality

278 1 0
6
Avatar

[Paper Explain] DAMFormer: Enhancing Polyp Segmentation through Dual Attention Mechanism

184 0 0
9
Avatar

Các kỹ thuật tuning mô hình Large Language Model (LLM)

1.6K 4 0
10
Avatar

Ảnh của bạn đã đẹp nay sẽ còn đẹp hơn với CodeFormer

996 4 2
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

1.8K 3 0
15
Avatar

[Paper Explain] Sử dụng Self-Instruct và Unnatural Instruction để tạo thêm dữ liệu training LLM

422 0 3
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tổng quan Search Engine và Vector Database [Part 1]

2.1K 5 0
15
Avatar

Giới thiệu về Graph Neural Networks (GNNs)

1.6K 4 0
7
Avatar

Sử dụng SQL trong Pandas như thế nào? Chúng ta có thể giải quyết bằng duckdb!

479 1 0
3
Avatar

[Vinh danh Paper] QLoRA: Quantize để training mô hình hàng tỷ tham số trên Google Colab

3.2K 11 0
38
Avatar

Descriptive Analytics - Phân tích mô tả là gì?

1.0K 0 0
5
Avatar

Tất tần tật về LLaMA-2 - liệu có đủ làm nên một cuộc cách mạng mới

7.0K 17 9
  • Avatar
  • Avatar
50
Avatar

Fine-tuning một cách hiệu quả và thân thiện với phần cứng: Adapters và LoRA

5.7K 5 9
  • Avatar
  • Avatar
23
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.