Machine Translation

Machine Translation

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

262 1 0
7
Avatar

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

2.0K 5 1
  • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

4.1K 8 31
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.8K 3 1
  • Avatar
9

Machine Translation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.