Machine Translation

Machine Translation

Sort by: Newest posts

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

185 1 0
6

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.8K 4 1
13

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

3.8K 8 31
25

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.7K 3 1
9

Machine Translation