Machine Translation

Machine Translation

Sort by: Newest posts

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.5K 4 1
12

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

3.2K 6 31
22

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.6K 3 1
9

Machine Translation