Machine Translation

Machine Translation

Sort by: Newest posts

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.1K 4 1
11

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

2.2K 5 31
19

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.4K 3 0
7

Machine Translation