Machine Translation

Machine Translation

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

1.1K 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

3.4K 5 1
  • Avatar
19
Avatar

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

5.3K 9 32
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

2.8K 3 1
  • Avatar
10

Machine Translation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.