Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

OpenCV: Watermarking image

25 0 0
2

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

67 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

35 2 0
1

OpenCV: It's about face

68 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

116 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

336 0 3
11

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

597 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

520 1 0
2

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

373 2 7
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

449 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

702 0 0
0

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

683 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

5.8K 12 40
20

Drawing Functions in OpenCV

331 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

1.1K 0 0
4

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

471 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.6K 14 22
26

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

1.0K 0 0
1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

94 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

1.0K 1 2
2