Open CV

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

52 0 0
1

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

260 1 0
2

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

140 2 7
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

320 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

123 0 0
1

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

371 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

1.8K 9 34
17

Drawing Functions in OpenCV

60 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

423 0 0
3

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

260 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

2.1K 13 15
26

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

636 0 0
1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

75 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

621 1 1
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

911 0 1
1

OpenCV With Python Part 7

445 0 1
0

OpenCV With Python Part 6

1.0K 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

735 0 0
1

Facial Recognition System: Face Recognition

2.0K 0 2
4