Open CV

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

21 2 4
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

240 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

45 0 0
1

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

177 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

993 8 18
15

Drawing Functions in OpenCV

30 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

287 0 0
3

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

146 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

1.7K 13 9
25

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

494 0 0
1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

61 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

496 1 1
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

795 0 1
1

OpenCV With Python Part 7

391 0 1
0

OpenCV With Python Part 6

864 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

648 0 0
1

Facial Recognition System: Face Recognition

1.8K 0 2
4