Open CV

Sort by: Newest posts

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

238 0 3
9

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

179 0 0
1

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

362 1 0
2

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

245 2 7
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

376 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

399 0 0
0

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

528 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

3.4K 11 37
19

Drawing Functions in OpenCV

148 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

738 0 0
3

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

388 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

2.8K 14 22
26

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

800 0 0
1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

88 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

799 1 1
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

1.1K 1 1
1

OpenCV With Python Part 7

510 0 1
0

OpenCV With Python Part 6

1.3K 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

864 0 0
1

Facial Recognition System: Face Recognition

2.2K 0 2
4