Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

14 0 0
1

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

42 0 0
2

OpenCV: Face Mask

181 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

444 1 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

691 0 0
2

OpenCV: Watermarking image

112 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

134 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

52 2 0
1

OpenCV: It's about face

94 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

191 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

383 0 4
12

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

1.5K 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

654 1 0
1

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

456 2 7
1

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

534 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

984 0 0
0

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

799 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

8.0K 13 43
20

Drawing Functions in OpenCV

585 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

1.6K 0 0
4