Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

115 0 0
1

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

117 0 0
3

OpenCV: Face Mask

251 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

601 1 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

1.2K 0 0
2

OpenCV: Watermarking image

177 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

215 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

78 2 0
1

OpenCV: It's about face

105 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

283 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

409 0 4
12

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

1.8K 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

749 1 0
1

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

529 2 7
1

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

570 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

1.0K 0 0
-1

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

835 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

9.1K 15 44
23

Drawing Functions in OpenCV

712 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

1.8K 0 0
4