Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

OpenCV: Face Mask

126 2 2
2

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

210 1 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

131 0 0
2

OpenCV: Watermarking image

77 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

104 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

45 2 0
1

OpenCV: It's about face

88 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

158 2 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

360 0 4
12

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

1.0K 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

603 1 0
1

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

414 2 7
1

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

499 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

803 0 0
0

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

747 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

7.0K 13 43
20

Drawing Functions in OpenCV

478 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

1.4K 0 0
4

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

508 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.9K 15 22
28