Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

6 0 0
1

iOS — OpenCV and Swift

24 2 0
1

OpenCV: It's about face

44 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

84 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

295 0 3
10

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

284 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

430 1 0
2

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

316 2 7
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

415 1 0
3

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

557 0 0
0

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

580 0 0
4

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

4.4K 11 38
19

Drawing Functions in OpenCV

218 0 0
2

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

929 0 0
3

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

418 0 0
3

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

3.2K 14 22
26

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

892 0 0
1

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

91 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

897 1 1
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

1.4K 1 2
1