Nguyễn Hữu Kim

@huukimit

Report

Deploy web app với Traefik và Docker Swarm

155 2 0
1

Reverse proxy với Traefik và Docker tích hợp tự động tạo SSL miễn phí

118 0 0
2

Sổ tay Git cơ bản cần phải biết khi đi làm

2.9K 28 3
31

Tổng quan về Traefik

385 6 3
7

Blockchain Smart Contract - Vietnam Mobile Day 2018

250 1 0
1

Auto deploy Node.js app lên server qua SSH với GitLab CI/CD và PM2

1.8K 7 7
6

Cách tạo một NPM package đơn giản

895 4 0
3

Toán tử trong Python

466 0 0
1

Kiểu dữ liệu và các kiểu dữ liệu trong Python

696 1 0
1

Tổng quan về PM2

1.6K 2 0
3

Viết chương trình Python đầu tiên

592 0 0
-1

Tổng quan về Python

972 1 3
2

PhantomJS là gì?

2.0K 0 0
2

Vọc VPS với 300$ miễn phí từ Google

2.5K 4 0
2

Xây dựng blog đơn giản bằng Laravel + Vue.js (part 2)

894 2 1
1

Vue.js là gì?

4.0K 2 3
4

Xây dựng blog đơn giản bằng Laravel + Vue.js (part 1)

4.1K 6 0
3