Transfer Learning

Transfer Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

1.5K 8 0
17
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

4.3K 6 10
Avatar

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

3.7K 8 2
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

1.1K 10 6

Transfer Learning


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.