Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.1K 4 3
8

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

151 2 0
1

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

165 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

3.3K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

5.7K 5 9
10

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

22.5K 5 13
12

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

3.7K 15 1
14

Face Recognition