Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận diện khuôn mặt sử dụng KNN AutoFaiss

821 1 0
7
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

373 1 1
 • Avatar
5
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

447 1 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

2.3K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

3.6K 8 8
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

941 1 0
4
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

5.9K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

6.9K 4 0
17
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với OpenCV và Deep Learning

3.2K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu thư viện face-api thông qua viết ứng dụng Face Recognition

1.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

953 3 0
11
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

3.6K 4 10
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

290 2 0
1
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

358 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

9.4K 0 0
2
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

8.2K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

32.8K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.8K 17 1
 • Avatar
15

Face Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.