Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

330 2 3
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

96 2 0
2

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

102 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

1.5K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

5.0K 5 9
7

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

18.5K 5 12
10

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

3.1K 15 1
12

Face Recognition