Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

157 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

498 1 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

283 0 0
4
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

832 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

1.3K 1 0
12
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với OpenCV và Deep Learning

783 0 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu thư viện face-api thông qua viết ứng dụng Face Recognition

303 1 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

434 3 0
11
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.9K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

255 2 0
1
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

289 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

7.1K 0 0
2
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

7.2K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

28.9K 6 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.0K 17 1
 • Avatar
15

Face Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.