Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

658 2 3
8

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

112 2 0
2

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

124 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

1.9K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

5.3K 5 9
8

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

19.7K 5 13
11

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

3.4K 15 1
13

Face Recognition