Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.6K 4 3
12

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

191 2 0
1

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

210 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

4.3K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

6.2K 5 9
10

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

24.8K 6 13
12

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

4.2K 16 1
14

Face Recognition