Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận diện khuôn mặt sử dụng KNN AutoFaiss

316 0 0
6
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

140 1 0
4
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

289 1 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

823 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

1.4K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

486 0 0
4
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

2.7K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

3.4K 1 0
17
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với OpenCV và Deep Learning

1.4K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu thư viện face-api thông qua viết ứng dụng Face Recognition

541 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

592 3 0
11
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

3.2K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

268 2 0
1
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

324 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

8.3K 0 0
2
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

7.6K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

30.6K 7 15
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.4K 17 1
 • Avatar
15

Face Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.