Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

144 2 2
7

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

62 2 0
2

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

66 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

597 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

4.7K 5 9
7

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

16.4K 5 12
10

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

2.8K 15 1
11

Face Recognition