Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.0K 4 7
13

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

210 2 0
1

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

245 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

5.4K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

6.6K 5 9
10

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

26.4K 6 13
14

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

4.5K 16 1
14

Face Recognition