Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

69 3 0
9

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.3K 4 7
15

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

227 2 0
1

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

267 3 0
3

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

6.0K 0 0
2

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

6.8K 5 9
10

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

27.3K 6 13
14

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

4.6K 16 1
14

Face Recognition