Face Recognition

Face Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận diện khuôn mặt sử dụng KNN AutoFaiss

2.4K 1 0
7
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

553 1 1
 • Avatar
5
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

616 2 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

4.4K 6 10
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

6.5K 10 8
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

2.0K 1 0
5
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

10.2K 8 11
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

11.5K 5 0
20
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với OpenCV và Deep Learning

7.5K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu thư viện face-api thông qua viết ứng dụng Face Recognition

2.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Một số cải tiến của cross-entropy loss cho Face Recognition

1.6K 4 0
12
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

4.2K 5 10
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 2: Coding

345 2 0
1
Avatar

Xây dựng một Face recognition iOS Apps đơn giản part 1: Tensorflow

418 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

11.2K 0 0
2
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

9.0K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

36.1K 12 15
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

6.5K 16 1
 • Avatar
16

Face Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.