trung thành nguyễn

trung thành nguyễn

Sort by: Newest posts

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

621 2 2
9

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

488 1 2
5

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

582 1 5
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.3K 0 1
7

trung thành nguyễn