trung thành nguyễn

trung thành nguyễn

Sort by: Newest posts

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

803 2 2
9

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

695 1 3
5

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

801 1 6
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.9K 0 1
7

trung thành nguyễn