trung thành nguyễn

trung thành nguyễn

Sort by: Newest posts

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

904 2 2
9

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

807 1 3
6

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

890 1 6
5

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

2.2K 0 3
8

trung thành nguyễn