Speech to text

Speech to text

Sort by: Newest posts

Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

37 0 0
1

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

134 0 0
1

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

1.4K 5 3
11

CTC và bài toán sequence to sequence

373 1 0
7

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

2.7K 0 2
3

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

740 0 0
3

Speech to Text - Tạo subtitle tự động cho video

542 0 2
5

Android - Speech Recognition

1.5K 3 6
6