Speech to text

Speech to text

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

1.5K 3 0
1
Avatar

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

2.3K 0 0
1
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

3.9K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

CTC và bài toán sequence to sequence

761 1 0
7
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

6.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

2.2K 0 0
3
Avatar

Speech to Text - Tạo subtitle tự động cho video

1.1K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Android - Speech Recognition

2.1K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.