Speech to text

Speech to text

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

4.5K 3 0
2
Avatar

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

5.7K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

7.1K 11 4
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

CTC và bài toán sequence to sequence

1.2K 1 0
8
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

10.1K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

3.8K 1 0
2
Avatar

Speech to Text - Tạo subtitle tự động cho video

1.8K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Android - Speech Recognition

2.8K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.