Speech to text

Speech to text

Sort by: Newest posts

Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

499 3 0
1

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

749 0 0
1

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

2.1K 5 3
13

CTC và bài toán sequence to sequence

483 1 0
7

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

3.6K 0 2
5

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

1.1K 0 0
3

Speech to Text - Tạo subtitle tự động cho video

747 0 2
5

Android - Speech Recognition

1.6K 3 6
6