Speech to text

Speech to text

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

1.0K 3 0
1
Avatar

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

1.7K 0 0
1
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

3.2K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

CTC và bài toán sequence to sequence

650 1 0
7
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

5.3K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

1.7K 0 0
3
Avatar

Speech to Text - Tạo subtitle tự động cho video

985 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Android - Speech Recognition

1.9K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.