gan

gan

Sort by: Newest posts

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

220 1 3
10

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

290 1 2
8

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

665 1 3
7

Tìm hiểu về Latent Space

610 2 0
8

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

907 2 2
9

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

891 1 6
5

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

2.2K 0 3
8

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

2.4K 2 0
3

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

2.1K 4 0
9