gan

gan

Sort by: Newest posts

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

574 2 2
9

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

544 1 5
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.2K 0 1
7

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

1.0K 1 0
1

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

1.0K 3 0
7