gan

gan

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

630 3 1
 • Avatar
8
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

253 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

230 0 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

897 2 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

532 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

814 2 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

1.1K 2 0
10
Avatar

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

1.2K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

3.9K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

3.8K 2 0
3
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

3.0K 4 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.