gan

gan

Sort by: Newest posts
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

166 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

135 0 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

335 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

381 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

716 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

772 2 0
9
Avatar

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

990 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

960 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

2.6K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

2.8K 2 0
3
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

2.4K 4 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.