gan

gan

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

797 4 1
  • Avatar
8
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

297 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

297 0 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1.9K 2 3
Avatar

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

799 1 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

1.0K 3 3
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

1.6K 2 0
11
Avatar

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

1.5K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

1.5K 1 6
Avatar

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

5.8K 1 3
Avatar

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

4.4K 2 0
3
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

3.5K 4 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.