gan

gan

Sort by: Newest posts

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

120 0 2
7

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

557 1 3
7

Tìm hiểu về Latent Space

413 2 0
8

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

814 2 2
9

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

806 1 6
5

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.9K 0 3
8

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

2.1K 2 0
3

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

1.8K 4 0
9