gan

gan

Sort by: Newest posts
Avatar

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

146 3 0
10
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1.0K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

402 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

428 0 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

4.5K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

1.8K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về Latent Space

3.0K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

[GAN series-3] Sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

2.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

2.0K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

8.9K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

6.0K 2 0
3
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

4.2K 4 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.