Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

6.0K 35 7
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

11.7K 21 25
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

1.7K 7 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Xây dựng mạng Unet cho bài toán Segmentation

8.9K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cloud API: Detect objects from any image

605 2 0
3
Avatar

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

5.9K 0 0
2
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python

4.9K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

10.7K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

2.8K 15 32
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

1.5K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Học TensorFlow với JavaScript

1.9K 12 0
12
Avatar

Toán học và lập trình

2.2K 2 0
5
Avatar

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

3.1K 0 0
0
Avatar

Handwritten digit detection with CoreML

206 0 0
0
Avatar

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

6.9K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

4.5K 8 1
 • Avatar
18
Avatar

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

8.9K 21 13
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Từng bước triển khai một mô hình Deep Learning lên "server"

3.7K 11 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

16.4K 14 21
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

21.5K 17 32
 • Avatar
 • Avatar
40
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.