Data-Visualization

Data-Visualization

Sort by: Newest posts

Giới thiệu Visualization data với plotly với tập dataset Titanic

66 1 0
4

Data Visualization: Bằng cách nào có thể kể chuyện bằng dữ liệu

179 2 0
3

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

183 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

409 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

635 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

1.8K 3 3
9

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.2K 4 7
9

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.0K 40 10
62

Data-Visualization