Data-Visualization

Data-Visualization

Sort by: Newest posts

Bạn có thích visualize dữ liệu theo cách cute giống tui hông?

571 3 1
11

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

241 2 0
9

Giới thiệu Visualization data với plotly với tập dataset Titanic

253 1 0
6

Data Visualization: Bằng cách nào có thể kể chuyện bằng dữ liệu

290 2 0
4

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

274 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

523 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

867 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

2.5K 3 3
9

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.0K 7 7
14

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.2K 41 10
65

Data-Visualization