Data-Visualization

Data-Visualization

Sort by: Newest posts

Giới thiệu Visualization data với plotly với tập dataset Titanic

169 1 0
5

Data Visualization: Bằng cách nào có thể kể chuyện bằng dữ liệu

257 2 0
4

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

226 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

468 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

762 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

2.3K 3 3
9

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

2.7K 7 7
13

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.1K 41 10
65

Data-Visualization