classification

classification

Sort by: Newest posts

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

140 2 0
5

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

321 2 2
3

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

135 0 0
4

Decision Tree

544 1 0
6

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

4.1K 3 27
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

3.3K 1 0
5

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

584 1 2
7

Built-in JavaScript classes - JavaScript

208 0 0
0

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

6.4K 3 2
4