classification

classification

Sort by: Newest posts
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

1.0K 2 0
7
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

3.4K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

1.1K 2 0
7
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

3.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

832 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Decision Tree

6.4K 1 0
5
Avatar

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

33.6K 5 31
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

23.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Built-in JavaScript classes - JavaScript

677 0 0
0
Avatar

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

13.7K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.