classification

classification

Sort by: Newest posts

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

23 1 0
2

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

187 2 2
3

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

75 0 0
4

Decision Tree

284 1 0
5

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

1.7K 3 26
3

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

1.7K 1 0
4

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

452 0 2
7

Built-in JavaScript classes - JavaScript

203 0 0
0

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

5.6K 3 2
4