classification

classification

Sort by: Newest posts
Avatar

Cats vs Dogs Classification using CNN Keras

610 2 0
7
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

2.4K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

930 2 0
7
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

2.6K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

671 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Decision Tree

4.6K 1 0
5
Avatar

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

27.6K 5 31
Avatar

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

17.2K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

1.1K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Built-in JavaScript classes - JavaScript

363 0 0
0
Avatar

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

12.5K 3 3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.