classification

classification

Sort by: Newest posts

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

647 4 0
7

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

378 2 0
7

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

1.2K 2 2
3

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

306 0 1
5

Decision Tree

1.8K 1 0
6

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

11.2K 4 27
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

7.1K 1 1
5

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

788 1 2
7

Built-in JavaScript classes - JavaScript

215 0 0
0

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

8.9K 3 3
5