classification

classification

Sort by: Newest posts

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

438 3 0
6

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

188 2 0
5

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

816 2 2
3

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

240 0 0
4

Decision Tree

1.1K 1 0
6

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

7.9K 3 27
4

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

5.2K 1 0
5

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

728 1 2
7

Built-in JavaScript classes - JavaScript

213 0 0
0

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

7.7K 3 3
4