classification

classification

Sort by: Newest posts
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

789 4 0
7
Avatar

[Kaggle Competition -Plant Pathology 2020 - FGVC7] Phân loại bệnh lá cây

466 2 0
7
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Bài 3 - Linear models for sentiment analysis

343 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Decision Tree

2.2K 1 0
6
Avatar

Thuật toán phân lớp Naive Bayes

13.4K 4 28
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

KNN (K-Nearest Neighbors) #1

7.9K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Phát hiện ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản với Machine learning

827 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Built-in JavaScript classes - JavaScript

219 0 0
0
Avatar

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

9.4K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.