seq2seq

seq2seq

Sort by: Newest posts
Avatar

Thử áp dụng mô hình dịch máy vào bài toán tự động sửa lỗi tiếng Việt

2.0K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Giới thiệu bài toán Tóm tắt Văn bản sử dụng mô hình LSTM-based Seq2seq và cơ chế Attention

2.2K 1 3
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

11.8K 19 4
Avatar

AI Conversation (2)

1.6K 7 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.