seq2seq

seq2seq

Sort by: Newest posts
Avatar

Thử áp dụng mô hình dịch máy vào bài toán tự động sửa lỗi tiếng Việt

567 3 1
  • Avatar
10
Avatar

Giới thiệu bài toán Tóm tắt Văn bản sử dụng mô hình LSTM-based Seq2seq và cơ chế Attention

560 0 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

7.3K 12 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
41
Avatar

AI Conversation (2)

1.5K 7 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.