seq2seq

seq2seq

Sort by: Newest posts
Avatar

Thử áp dụng mô hình dịch máy vào bài toán tự động sửa lỗi tiếng Việt

3.3K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Giới thiệu bài toán Tóm tắt Văn bản sử dụng mô hình LSTM-based Seq2seq và cơ chế Attention

4.5K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

14.2K 23 4
  • Avatar
  • Avatar
56
Avatar

AI Conversation (2)

1.7K 7 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.