Cùi Bắp

@euclid

Method overriding trong Python

131 0 0
3

Sử dụng NGINX làm Load Balancer cho nhiều Backend Server

4155 63 11
42

Các kỹ thuật SEO tối thiểu mà developer cần nắm vững trong lập trình web [2017]

2017 50 4
33

[SLIDE] Docker in Real Life

822 26 12
22

Go-lang: Anonymous fields in structs

157 10 1
11

Twitter đã deploy widgets JavaScript của họ như thế nào

391 12 1
12

Facebook đã tối ưu browser để giảm tới 60% lượng request như thế nào

1980 32 1
26

Angular 2 architecture overview (P2)

1152 16 1
11

Angular 2 architecture overview (P1)

2501 24 1
16

Làm quen với Docker Compose

1682 14 0
15

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

401 12 0
12

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

583 13 0
13

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P1)

1603 17 0
11

Collections và Schemas trong Meteor

242 8 0
6

[Slide Only] Sphinx - High performance full-text search for MySQL

145 6 0
5

Functional Reactive Programming với RxJs và Angular 2

1437 15 0
10

Full-text search với Sphinx Engine

1157 10 1
6

Hiển thị iOS emoji với shortname cho PHP/Laravel

158 4 2
5

Multithreading: Java Synchronized Blocks

545 3 0
2

Multithreading: Java Memory Model

403 6 0
4